👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min resa i Sverige (med lärandematris)

Skapad 2016-08-16 10:00 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Geografi Svenska Biologi
Hur tar vi på bästa sätt hand om vårt fina land, Sverige? Vi kommer att "resa" runt i Sverige för att lära oss mer om hur det ser ut samt vilka rättigheter och skyldigheter vi har gentemot naturen och samhället.

Innehåll

Så här arbetar vi med arbetsområdet

 • Vi samtalar och diskuterar frågor om samspel mellan människor och naturen.
 • Vi tittar på filmer.
 • Vi läser faktatexter.
 • Vi skriver faktatexter utifrån tankekartor/stödord.
 • Vi skriver fantasiberättelser utifrån tankekartor/stödord.
 • Vi gör en turistbroschyr om ett av Sveriges landskap.
 • Vi gör fältstudier och undersökningar i naturen runt skolan.
 • Vi dokumenterar våra fältstudier och undersökningar.

 Så här visar jag att jag kan

 • Jag deltar i någon form av diskussioner och samtal.
 • Jag skriver en faktatext med tydlig struktur. Min text sammanställer jag med hjälp av fakta jag läst/sett från olika källor.
 • Jag skriver en fantasiberättelse med tydlig handling (början, mitten, slut).
 • Jag förbereder och redovisar muntligt om ett djur som lever vilt i Sverige.
 • Jag kan berätta om hur människor påverkar naturen på olika sätt.
 • Jag kan berätta om likheter och skillnader mellan olika delar av Sverige när det gäller tex natur, befolkning.
 • Jag kan använda en karta.
 • Jag kan peka ut några städer, landskap, berg och sjöar på Sveriges karta.
 • Jag kan namnen på några olika växter och djur i närmiljön.
 • Jag kan berätta om några saker man får/inte får göra enligt allemansrätten.
 • Jag kan berätta något om vad hållbar utveckling innebär.
 • Jag genomför en undersökning om vad som krävs för att krasse ska växa.
 • Jag gör en enkel dokumentation i text och bild av min undersökning.
 • Jag kan förklara och använda följande av biologins begrepp: naturresurs, återvinning, återanvändning, hållbar utveckling, kretslopp, fotosyntes, nedbrytare, näringskedja, näringsväv, allemansrätt, koldioxid, syre.
 • Jag kan förklara och använda följande av geografins begrepp: naturlandskap, kulturlandskap, naturresurs, produkt, råvara,  hållbar utveckling, väderstreck, karta, naturtyp, tätort, glesbygd, industri, landskap.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Sv Bi Ge
Svenska

---------->
---------->
Skriva texter - faktatext
Eleven kan skriva olika slags texter med fungerande struktur samt språklig variation.
 • Sv  E 6
Med hjälp av pedagog skriver jag en faktatext om ett djur och jag håller mig till ämnet. Jag har en passande huvudrubrik.
Jag skriver en faktatext om ett djur och jag håller mig till ämnet. Jag har en passande huvudrubrik.
Jag skriver en faktatext om ett djur och jag håller mig till ämnet samt använder ämnesspecifika ord, tex hona, ungar, bo. Jag delar upp texten i stycken med underrubriker och har en passande huvudrubrik.
Muntlig redogörelse
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med inledning, innehåll och avslutning och med anpassning till syfte och mottagare.
 • Sv  E 6
Med hjälp av pedagog förbereder jag en muntlig presentation av djuret jag arbetat med. Jag presenterar djuret muntligt.
Med hjälp av en sexfältare förbereder jag en muntlig presentation av djuret jag arbetat med. Jag presenterar djuret muntligt. Min presentation innehåller inledning (början), innehåll och avslutning.
Med hjälp av en sexfältare förbereder jag en muntlig presentation av djuret jag arbetat med. Jag presenterar djuret muntligt på ett sätt som gör innehållet tydligt för min publik. Min presentation innehåller en tydlig inledning (början), tydligt innehåll och en tydlig avslutning.
Skriva texter - fantasi
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
 • Sv  E 6
Med hjälp av pedagog skriver jag en fantasiberättelse om ett djur. Min berättelse innehåller början, mitten och slut samt har en enkel handling.
Jag skriver en fantasiberättelse om ett djur. Min berättelse innehåller början, mitten och slut samt har en enkel handling.
Jag skriver en fantasiberättelse om ett djur. Min berättelse innehåller början, mitten och slut samt har en utvecklad handling.

Sv Bi Ge
Biologi

---------->
---------->
Biologiska sammanhang och begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med användning av biologins begrepp.
 • Bi  E 6
Med hjälp av pedagog berättar jag om begreppen återvinning, återanvändning och hållbar utveckling.
Jag berättar om begreppen återvinning, återanvändning och hållbar utveckling och ger ett exempel på varje.
Jag berättar om begreppen återvinning, återanvändning och hållbar utveckling och ger flera exempel på varje.
Beroende av och påverkan på naturen
Eleven kan beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
 • Bi  E 6
Med hjälp av pedagog berättar jag om någonting man får och inte får lov att göra enligt allemansrätten. Med hjälp av pedagog berättar jag om ett av naturens kretslopp.
Jag berättar om någonting man får och inte får lov att göra enligt allemansrätten. Jag berättar om ett av naturens kretslopp.
Jag berättar om några saker man får och inte får lov att göra enligt allemansrätten. Jag berättar om några av naturens kretslopp.
Genomföra undersökningar
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar.
 • Bi  E 6
Med hjälp av pedagog genomför jag en undersökning om växter.
Jag genomför en undersökning om växter.
Dokumentation
Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Bi  E 6
Med hjälp av pedagog ritar jag bilder och skriver om en undersökning jag gjort om växter.
Jag ritar bilder och skriver om en undersökning jag gjort om växter.
Jag ritar bilder och skriver om en undersökning jag gjort om växter. Min text innehåller hypotes, resultat och slutsats.

Sv Bi Ge
Geografi

---------->
---------->
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
 • Ge  E 6
Jag kan med hjälp av pedagog använda en karta för att ta reda på saker om min omvärld. Jag kan med hjälp av pedagog berätta om vilken karta man använder i vilket sammanhang.
Jag använder en karta för att ta reda på saker om min omvärld. Jag berättar om vilken karta man använder i vilket sammanhang.
Jag använder olika typer av kartor för att ta reda på saker om min omvärld. Jag berättar om och motiverar varför man använder olika kartor i olika sammanhang.
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
Jag kan med hjälp av pedagog förklara vad natur- och kulturlandskap är. Jag kan med hjälp av pedagog berätta om på vilket sätt jordytan har förändrats på en viss plats. Jag kan med hjälp av pedagog förklara och ge ett exempel på hur dessa förändringar påverkar människor och naturen.
Jag förklarar vad natur- och kulturlandskap är och ger ett exempel på varje. Jag berättar om på vilket sätt jordytan har förändrats på en viss plats. Jag förklarar och ger ett exempel på hur dessa förändringar påverkar människor och naturen.
Jag förklarar vad natur- och kulturlandskap är och ger flera exempel på varje. Jag berättar om på vilka sätt jordytan har förändrats på några olika platser. Jag förklarar och ger flera exempel på hur dessa förändringar påverkar människor och naturen.