Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Celler växter och ryggradslösa djur

Skapad 2016-08-16 10:22 i Österbyskolan Östhammar
Cellens uppbyggnad
Grundskola 7 Biologi

Eleven ska lära sig cellens uppbyggnad samt att hantera sterolupp

Innehåll

Syften för arbetsområdet

Arbetsområdet syftar till att eleverna ska få träning i att:
Använda stereolupp och ljusmikroskop

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Undervisningens innehåll

Vi kommer att arbeta med: Växt och djurceller, mikroskopet,
hur man pressar en växt
Växtens olika delar och deras funktion
Djurriket- ryggradslösa djur

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Arbetsformer

Du kommer att få delta i genomgångar, diskussioner, laborationer samt arbeta enskilt och i grupp för att arbeta mot målen.

Kunskapskrav

Se bedömningsmatris.

Efter avslutat arbetsområde ska eleven minst kunna: Beskriva en växt och djurceller samt någon mindre del i cellen. Känna till de två grupperna som växterna indelas (fanerogamer och kryptogamer) samt veta vilka växter som tillhör vilken grupp. Beskriva en fröväxts uppbyggnad. Beskriva och ge exempel på hur fröväxter kan pollineras. Beskriva hur fröväxter kan befruktas. Beskriva och ge exempel på hur fröväxters frön kan spridas. Kunna använda mikroskopet. Göra en enkel dokumentation av vad du såg i mikroskopet.
Kunna redovisa om och ge exempel på ryggradslösa djurs levnadsvillkor, födointag och fortplantning

Bedömning

Bedömningen kommer att ske under flera tillfällen. Du kommer att få skriva ett läxförhör Gruppredovisa om djuren. Lämna in din pressade växt
Din muntliga aktivitet under lektionerna kommer också att bedömas

 

Se bedömningsmatris för förmågorna som kommer att bedömas.

Avsnitt 6

Matriser

Bi
Celler och växter

Laborativt arbete

 • Bi   genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomföra undersökningar
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar
Utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och
 • Bi  7-9
 • Bi  7-9
 • Bi  7-9
 • Bi  7-9
i huvudsak fungerande sätt.
ändamålsenligt sätt
Dokumentation
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Förklara biologiska samband

 • Bi   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper om biologiska sammanhang
Celler
Eleven har grundläggande kunskaper om celler (ett biologiskt sammanhang) och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om celler (ett biologiskt sammanhang) och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om celler (ett biologiska sammanhang) och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Kunskaper om biologiska sammanhang
Växer och djur
Eleven har grundläggande kunskaper om växter (ett biologiskt sammanhang) och ryggradslösa djur och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om växter (ett biologiskt sammanhang) och ryggradslösa djur ochvisar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om växter (ett biologiska sammanhang) och ryggradslösa djur och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: