Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Härrydaskolan Minecraft Landvetter södra F-3

Skapad 2016-08-16 12:40 i Härryda skola Härryda
Pedagogisk planering om Minecraft i undervisningen. Samarbete med Härryda kommun inför byggnationen av området Landvetter södra.
Grundskola F – 3 Kemi Biologi Svenska som andraspråk Teknik SO (år 1-3) Religionskunskap Bild Fysik Geografi NO (år 1-3) Svenska Historia Matematik Samhällskunskap

Du ska använda Minecraft för att utveckla förmågor inom olika ämnen. Tillsammans med Härryda kommun kommer en tävling att utlysas där elever kan ge förslag på hur den nya samhället Landvetter södra kan se ut. Arbetet kommer att pågå under hösten 2016 och varje klass skickar in ett förslag senast den 1/12.

Innehåll

Syftet med projektet

Projektet syftar till att utveckla en förståelse för hur ett samhälle planeras, byggs och utvecklas utifrån mänskliga behov, förutsättningar och lösningar på problem.

Genom att elevernas tankar och idéer tas tillvara och kan komma att få betydelse för det framtida samhället syftar projektet till att hitta nya former för ungas möjlighet att påverka och känna sig delaktiga i samhället.
Genom att använda Minecraft, ett spel som många barn och ungdomar spelar på sin fritid tar man tillvara elevernas erfarenheter och kunskaper för att skapa en lustfylld och motiverande undervisning.

 

Bygga ett samhälle, Landvetter södra, i spelet Minecraft

Pröva nya former för inflytande och delaktighet.

Pröva och utveckla nya former för undervisning.

Använda kunskaper i No för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.

 

Politikernas vision
Politikerna i Härryda kommun har fyra mål för Landvetter Södra:

Den mänskliga staden - för alla (miljö, fritid, kultur)
Den moderna staden - stationssamhälle (god kommunikation)
Den innovativa staden - social och teknisk forskning på topp
Den internationella staden - Landvetter Södra och omvärlden hör ihop

Undervisning

Förmågor

Förmågorna eleverna utvecklar är desamma oavsett årskurs.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
 • Ge  1-3
  Att leva i världen Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
 • Ge  1-3
  Att undersöka verkligheten Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • NO  1-3
  Kraft och rörelse Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Bedömning

Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 6
  I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
 • Ge   3
  Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
 • Ge   3
  Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
 • Ge   3
  Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
 • Tk  E 6
  Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • NO   3
  Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
 • NO   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: