Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stjärnläsare klass 2

Skapad 2016-08-16 13:32 i Vaxö skola Vaxholm Stad
Läsförståelsen kommer inte av sig själv. Modern forskning visar att strukturerade samtal om texter leder till ökad läsförståelse. Med hjälp av arbetsmaterialet "En läsande klass" , som bygger på forskningsbaserade modeller, tränar vi på lässtrategier som leder till läslust och gör oss till riktiga stjärnläsare. Användas inom samtliga ämnen.
Grundskola 2
...

Innehåll

LGR -11, Del 1, Skolans värdegrund och uppdrag

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

 

 

 

LGR -11, Del 2, Övergripande mål och riktlinjer

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och

LGR-11, Del 3, Kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Konkretisering av målen

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. 

Du ska:

- utveckla din förmåga att läsa olika slags texter

- utveckla din läsförståelse

- utveckla din förmåga att tolka budskap i olika texter

- utveckla din förmåga att beskriva din upplevelse av läsningen

- utveckla din förmåga att samtala

Hur undervisningen kommer att gå till

Eleverna får träna på fem olika lässtrategier, läsfixare: att förutspå och ställa hypoteser(spågumman), att reda ut oklarheter (detektiven), att ställa frågor (reportern), att sammanfatta (cowboyen) och att skapa inre bilder (konstnären).

Arbetssättet går ut på att ge eleverna modeller för tänkande vid läsning. Arbetet pågår hela läsåret.

Under arbetets gång används bl.a följande arbetssätt: tänka högt, segmentering (arbeta med valda delar av texten), textkopplingar, citat-tanke och hem- och expertgrupper. Även olika lästekniker tränas som bl.a. eko-läsning, fingerläsning, högläsning, körläsning, närläsning, parläsning, pennläsning, repeterad läsning, svansläsning/stafettläsning, sökläsning, upplevelseläsning och översiktsläsning.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Vilka förmågor kommer att bedömas

Kommunikativ förmåga:

 • Samtala, resonera och diskutera med varandra.
 • Berätta varför man tycker som man tycker eller gör som man gör.
 • Redovisa sitt arbete för andra.

Begreppslig förmåga:

 • Förstå vad begrepp och ord betyder.
 • Kunna använda ord och begrepp i olika tillfällen.
 • Kunna använda ord och begrepp på nya sätt.

Metakognitiv förmåga:

 • Fundera över vad som menas med vad som sägs, skrivs och görs.
 • Våga det bästa sättet att göra något på för att få bästa resultat.
 • Våga testa sig fram. Våga ändra sig om det visar sig att en sak är fel.

Analysförmåga:

 • Kan jämföra de bra och dåliga sätten för att välja det bästa sättet.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: