Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 3

Skapad 2016-08-16 15:54 i Lerbäckskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 Matematik

Vad är matematik? På vilka sätt kan du dela upp 9 kulor mellan dig och din kompis? Om du har dubbelt så många, hur många har du då? Detta och mycket annat lär vi oss att ta reda på under våra matematiklektioner.

Innehåll

Mål

Under läsåret ska du lära dig:
Taluppfattning och tals användning:

 • -  dela upp tal på olika sätt
 • -  visa naturliga tal på olika sätt
 • - matematikens historia
 • - positionssystemet 0-1000
 • - tal i bråkform
 • - multiplikation och division (3-10)
 • - huvudräkning addition
 • - addition med uppställning och växling
 • - rimlighetsbedömning och överslagsräkning
 • - huvudräkning i subtraktion
 • - subtraktion med uppställning och växling
 • - De fyra räknesätten och sambanden den emellan

Algebra:

 • - matematiska likheter, öppna utsagor
 • - matematiska likheter, algebra
 • - mönster vid multiplikation
 • - mönster, tid
 • - mönster med stickor

Geometri:

 • - använda skala vid förminskning och förstoring
 • - klockan analogt och digitalt
 • - jämföra, uppskatta och mäta omkrets
 • - jämföra areor


Sannolikhet och statistik:

 • - multiplikation och division med 2 och 4, tankemodell dubbelt och hälften
 • - räkna med proportionella samband

Problemlösning:

 • - strategier vid problemlösning
 • - skriva en multiplikation eller division till bilden
 • - olika sätt att beskriva en matematisk händelse

Historisk matematik

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Arbetets innehåll

"Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband." Lgr11

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Arbetssätt och redovisning

Du kommer att få genomgångar tillsammans med lärare. Du kommer att få arbeta laborativt, spela mattespel och arbeta i matematikboken. Du kommer att arbeta själv och tillsammans med andra. När vi talar om matematik, om begrepp, problem och lösningar, så kommer du att få presentera dina egna tankegångar och förslag på lösningar inför dina klasskamrater. Vi upptäcker och uppmärksammar matematiken i vår vardag.

Efter varje kapitel i matematikboken kommer en diagnos.

Bedömning

Vad?

Vi kommer att bedöma din förmåga i/att

 • - dela upp tal
 • - multiplikation och division 2-10
 • - kunna talen 0-1000
 • - huvudräkning i addition och subtraktion
 • - addition och subtraktion med uppställning och växling
 • - beskriva en matematisk händelse
 • - undersöka sannolikhet i slumpmässiga försök
 • - statistik, läsa och förklara tabeller och diagram
 • - klockan, analog och digital
 • - jämföra, uppskatta och mäta omkrets
 • - jämföra areor
 • - rimlighetsbedömning och överslagsräkning
 • - använda skala vid förminskning och förstoring
 • - matematiska likheter, algebra
 • - räkna med proportionella samband
 • - positionssystemet


Hur?
Detta kommer att bedömas i din aktivitet under lektioner, muntliga samtal och diagnostiska prov när vi arbetar med matematikämnet i skolan.

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
 • Ma   3
  Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ma   3
  Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Reflektion-utvärdering

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: