Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Industrialiseringen och ideologierna Ht 2016

Skapad 2016-08-16 19:21 i Laröds skola Helsingborg
Industriella revolutionen och ideologiernas framväxt
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Historia

I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om hur samhället förändrades när industrialismen spreds över Europa. Vad var det som skapade det industriella samhället? Vad fick industrialismen för konsekvenser för människa och samhälle? Och vilken roll spelar industrialismen för de ideologier som växer fram?

När du jobbar dig igenom det här arbetsområdet kommer du att kunna svara på frågorna:

- Vad startade den industriella revolutionen, varför startade den just då och hur har samhället påverkats av den?

- Vilka ideologier växte fram under perioden och vilka grupper i samhället inspirerades av dem?

Innehåll

Mål och syfte

Centralt innehåll för arbetsområdet är:
 - industrialiseringen och dess orsaker och följder
 - ideologiernas huvudtankar och hur de påverkat det svenska partisystemet
 - hur människor i olika delar av samhället påverkas av industrialisering och ideologier

Du ska få möjlighet att utveckla
 - din kunskap om de olika ideologierna
 - din kunskap om industrialismens framväxt
 - din förmåga att diskutera hur människorna, samhället och ideologierna påverkat varandra under historia och nutid.

Undervisning

Du kommer att få ta del av föreläsningar och filmer för att få en bild av hur samhället förändrats av industrialismen och av de framväxande ideologierna. Du kommer även att använda dig av olika medier för att hämta information, som komplement till din lärobok.
Under arbetets gång kommer du att få möjlighet att diskutera med klasskamrater kring industrialismens ursprung och konsekvenser, samt hur de olika ideologierna är synliga i samhället.

Läroboksmaterial

Gleerups Historia sid 73-85

Gleerups Samhällskunskap sid 118

PDF om ideologier

Bedömning

Du kommer att få göra en skriftlig uppgift där du visar att du kan svara på de frågor som är övergripande för kapitlet: 

- Vad startade den industriella revolutionen, varför startade den just då och hur har samhället påverkats av den?

- Vilka ideologier växte fram under perioden och vilka grupper i samhället inspirerades av dem?


Du ska i arbetet visa att du har:
 - kunskaper om hur samhället såg ut då industrialismen växte fram och vad som var centralt i de olika ideologierna
 - förmåga att diskutera (resonera) kring hur industrialismen och ideologierna påverkat människors liv i vardagen
 - förmåga att förklara hur människors värderingar påverkats och påverkas av industrialismens och ideologiernas framväxt.

Tillsammans bestämmer vi hur klassen ska redovisa sina kunskaper.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  A 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  A 9

Matriser

Hi Sh
Industrialiseringen och ideologierna

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Faktakunskaper
Hi, Sh
Du har ännu inte visat kunskaper om industrialiseringen och ideologierna.
Du har baskunskaper om industrialiseringen och ideologierna.
Du har goda kunskaper om industrialiseringen och ideologierna.
Du har mycket goda kunskaper om industrialiseringen och ideologierna.
Påverkan
Hi
Du kan ännu inte förklara hur industrialiseringen påverkade människors liv och åsikter
Du förklarar hur industrialiseringen påverkade människors liv och åsikter.
Källstudier
Hi
Du kan ännu inte använda historiska källor för att dra slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar ännu inte om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du använder historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du använder historiska källor för att dra utvecklade slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du använder historiska källor för att dra välutvecklade slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Begreppsanvändning
Hi, Sh
Du kan ännu inte använda centrala begrepp när du studerar och diskuterar industriella revolutionen och ideologierna
Du använder centrala begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar och diskuterar industriella revolutionen och ideologierna.
Du använder centrala begrepp på ett bra sätt när du studerar och diskuterar industriella revolutionen och ideologierna.
Du använder centrala begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar och diskuterar industriella revolutionen och ideologierna.
Diskutera
Hi
Du kan ännu inte diskutera den industriella revolutionen och orsakerna till och konsekvenserna till den.
Du diskuterar den industriella revolutionen och orsaker och följder till den på ett enkelt sätt.
Du diskuterar den industriella revolutionen och orsaker och följder till den på ett utvecklat sätt.
Du diskuterar den industriella revolutionen och orsaker och följder till den på ett välutvecklat sätt.
Diskutera
Sh
Du kan ännu inte diskutera ideologiernas betydelse för människors möjlighet att påverka sitt och andras liv. Du beskriver inte hur de hänger ihop med varandra.
Du diskuterar på ett enkelt sätt ideologiernas betydelse för människors möjlighet att påverka sitt och andras liv. Du beskriver hur de hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du diskuterar på ett utvecklat sätt ideologiernas betydelse för människors möjlighet att påverka sitt och andras liv. Du beskriver hur de hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt.
Du diskuterar på ett välutvecklat sätt ideologiernas betydelse för människors möjlighet att påverka sitt och andras liv. Du beskriver hur de hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: