👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning, åk 7 Svärdsjöskolan

Skapad 2016-08-17 19:42 i Svärdsjöskolan Falun
Grundskola 7 Matematik
Taluppfattning, här får du arbeta för att förstå hur vårt talsystem är uppbyggt och öva på metoder och begrepp i de fyra räknesätten. Vi kommer lösa matematiska problem, värdera lösningmetoder och diskutera rimlighet. Vi kommer även att träna på att kommunicera muntligt och skriftligt.

Innehåll

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 •  Lösa problem och omsätta idéer på ett kreativt sätt.
 • Ta ett personligt ansvar för studier och arbetsmiljö.
 • Använda det svenska språket i tal och skrift.

 

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 •   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, (begrepp, B)    
 •   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, (metod, M)   
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, (problemlösning, P)
 • föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (kommunikation  K och resonemang R)

 

 

 

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll)

  • Hur vårat talsystem uppbyggt.

  • Uttrycka storleken på tal i form av naturliga , negativa tal, tal i bråk och decimalform.

  • Sambanden mellan de olika sätten att uttrycka tal.

  • Utföra beräkningar med olika sorters tal.

  • Lösa matematiska problem genom att använda lämpliga räknesätt.

  • Göra avrundningar

  • Använda överslagsräkning

  • Förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i arbetsområdet.

   • Viktiga begrepp:

    Naturliga tal, jämna tal, udda tal, negativa tal, bråkform, blandad form, decimalform, tallinje, positionssystemet, addition, subtraktion, multiplikation, division, utvecklad form avrundning, närmevärde, överslagsräkning.

 

 

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Vi börjar med att alla gör en självskattning av sina kunskaper inom arbetsområdet.

 • Vi kommer att arbeta med läroboken, matematikboken X som bas. Vi kommer att ha genomgång inför varje nytt moment och sedan löser vi några uppgifter tillsammans.  

 • Vi kommer att fokusera extra på någon förmåga vid varje lektionstillfälle bokstäverna P, B, M, R och K visar vilken förmåga som vi fokuserar på, se veckoplaneringen och beskrivning av förmågorna ovan. 

 • Vi kommer att arbeta i med problemlösningsuppgifter från materialet, rika problem.Vid problemlösning använder vi EPA metoden, dvs att man börjar med att sätta sig in problemet enskilt för att sedan diskutera i par och avslutningsvis alla.

 • Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov med möjlighet till muntlig komplettering.

3. BEDÖMNING

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 •  använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, (begrepp, B)    
 •  välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, (metod, M)   
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, (problemlösning, P)
 • föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (kommunikation  K och resonemang R)

 

Vi kommer bedöma dina förmågor genom:

 

 • Skriftligt prov med möjlighet till muntlig komplettering som avslutning på arbetsområdet.
 • resultatet sammanställs i en kunskapsmatris där kunskapsnivån inom varje förmåga tydliggörs. Vi tittar tillsammans på vad som är nästa steg i kunskapsutvecklingen, vad ska eleven träna på för att nå nästa nivå.

Exempel på bedömda uppgifter kommer vi gemensamt gå igenom för att tydliggöra de olika förmågornas kunskapsnivåer.

 

 

4. MÅLDIALOG

1. Mål:

 •    
 •    

 

2. Undervisning:

 •    
 •    

 

3. Bedömning:

 •    
 •   
 •  

Matriser

Ma
Matematik 7-9 övergripande matris för bedömning, Svärdsjöskolan.

PROBLEMLÖSNING

Provet, uppgift 13,14,15 problemlösning i grupp
F
E
C
A
Hur visar eleven sin förmåga att
lösa olika problem i bekanta situationer på ett ...fungerande sätt och väljer och använder strategier och metoder med ...anpassning till problemets karaktär samt ...formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
i huvudsak fungerande sätt anpassning till viss del bidra till att formulera
relativt väl fungerande sätt förhållandevis god anpassning formulera efter någon bearbetning
väl fungerande sätt god anpassning att formulera

BEGREPP

prov uppgift 1,3,4,5 läxor diskussioner i klassrummet
F
E
C
A
Hur visar eleven sin förmåga att
använda matematiska begrepp... och dessutom använda dessa begrepp i ... sammanhang på ett ...fungerande sätt
på en grundläggande nivå i välkända sammanhang i huvudsak fungerande
på en god nivå i bekanta sammanhang relativt väl fungerande
på en mycket god nivå i nya sammanhang väl fungerande
Hur visar eleven sin förmåga att
att beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett ...fungerande sätt.
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande sätt
väl fungerande sätt

METOD

provet uppgift 2,5,6,7,8,10,11,12, 13,14,15 omvandla bråk till decimalform räkna med bråk storleksordna bråk och decimaltal bråk till blandad form
F
E
C
A
Hur visar eleven sin förmåga att
välja och använda olika matematiska ...metoder och dessutom anpassa metoder ...till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med ...resultat.
i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning tillfredsställande resultat
ändamålsenliga metoder med relativt god anpassning gott resultat
ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning mycket gott resultat

RESONEMANG

diskussioner i klassrummet
F
E
C
A
Hur visar eleven sin förmåga att
föra ...underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kunna ge ...förslag på allternativt tillvägagångssätt
enkla och till viss del underbyggda resonemang bidra till att ge något förslag
utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang ge något förslag
välutvecklade och väl underbyggda resonemang ge flera förslag
Hur visar eleven sin förmåga att
i beskrivningar av begrepp växla mellan olika uttrycksformer samt föra ...resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra
enkla resonemang
utvecklade resonemang
välutvecklade resonemang
Hur visar eleven sin förmåga att
i redovisningar och diskussioner föra och följa matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som ...för resonemanget framåt.
till viss del för resonemangen framåt.
för resonemanget framåt
för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem

KOMMUNIKATION

diskussioner i klassrummet, uträkningar på skriftlig prov.
F
E
C
A
Hur visar eleven sin förmåga att
redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ...fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med ...anpassning till syfte och sammanhang
i huvudsak fungerande sätt viss anpassning
ändamålsenligt sätt förhållandevis god anpassning
ändamålsenligt och effektivt sätt god anpassning