Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi - problem och möjligheter

Skapad 2016-08-18 11:43 i Falun
Ett arbetsområde som handlar om energi. Ämnesintegrering mellan teknik och fysik.
Grundskola 6 Teknik Fysik
Det finns många sätt att ta vara på energi som finns i naturen. Vissa energikällor är begränsade och tar förr eller senare slut. Energi är nödvändigt och samtidigt vet vi att utvinningen påverkar både natur och miljö på olika sätt. Det ska det här arbetsområdet handla om.

Innehåll

Syfte

Arbetsområdet energi ska ge eleverna kunskaper som de behöver för att kunna granska argument och själva ta ställning i frågor om energi och miljö. Vi påverkar miljön när vi utvinner energi på olika sätt, vilka är fördelarna respektive nackdelarna med olika energikällor? 

Vi tittar på energi dels hur det ser ut idag dels ur ett teknikhistoriskt perspektiv samt spekulerar över framtiden. Hur gjorde vi förr i tiden? Hur har utvecklingen sett ut?

Centralt innehåll

Fysik

 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändningen och påverkan på klimatet.
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Teknik

 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter. 
 • Hur komponenter samverkar i enkla tekniska system, exempel i ficklampor.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila konstruktioner, mekanismer och elektriska kopplingar.
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska modeller.
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändras över tid och några orsaker till detta.

Ord och begrepp för att tala om energikällor och tekniska lösningar.

Undervisning

Vi kommer att arbeta i par, ni får frågeställningar av mig där ni ska ta reda på fakta och hur saker och ting fungerar och hänger ihop. När ni har de kunskaper ni behöver för att kunna förklara för era kompisar hur det fungerar ska ni göra en film i IMovie.

Vi kommer att titta på utvalda filmklipp som handlar om energi och olika energikällor.

 Vi kommer även att ha klassrums diskussioner.

Bedömning

Momentet examineras genom  att man deltar i det praktiska arbetet samt att man visar sin film och kan berätta lite om den.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: