Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2016-08-18 15:10 i Backa skola Tanum
Arbetsområde Medeltiden.
Grundskola 5 Geografi Historia Svenska Religionskunskap

Medeltiden var en spännande tid med riddare, nunnor, munkar och nyblivna stadsbor. Men den innehåller också inbördeskrig, tiggare, pest, bondeuppror och stormannasläkter som slåss om kungamakten. Det handlar mycket om män, men det är faktiskt en kvinna som är den medeltidsmänniska vi känner till bäst: Den heliga Birgitta. Vi ska leta efter spår från medeltiden och undersöka vilken betydelse vår historia har för oss som lever idag.

Innehåll

Till eleven

Medeltiden i Sverige varade i ca 500 år. Samhället vi lever i ändrar sig hela tiden, det kommer du att se när vi lär oss om medeltiden. Under medeltiden inträffade händelser som ledde till att livet för människorna förändrades. Du kommer få bekanta dig med vilka händelser som inträffade och hur människor levde. Du kommer att se stora skillnader jämfört med hur vi lever idag. Syftet med arbetsområdet är att du ska kunna dra paralleller, se förändringar, likheter och skillnader mellan medeltiden och nutid

Eleven ska kunna:

 • förklara hur historiska händelser under medeltiden påverkar oss idag
 • förklara hur Sverige såg ut under medeltiden
 • förklara hur och varför kristendomen infördes i de nordiska länderna
 • berätta om hur människor levde på medeltiden

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Undervisningens innehåll/vad

 • De fyra samhällsgrupperna, vilka de var och hur de levde
 • Hur Sverige såg ut under medeltiden
 • Kyrkans /klostrens roll under medeltiden
 • En överblick över medeltidens världsbild
 • Digerdöden
 • Städer under medeltiden
 • Hur Sverige styrdes under medeltiden
 • Den nordiska unionen

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 De nordiska staternas bildande.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Undervisningens innehåll/hur

 • Lärarledd undervisning för överblick och sammanhang
 • Film och digitala medier
 • Texter med arbetsmaterial
 • Grupparbeten
 • Diskussioner

Bedömning

Vi kommer att bedöma ditt arbete vid diskussioner, dina egna texter, lösningar av olika uppgifter, grupparbeten och vid bilduppgifter. Vi kommer under arbetets gång bedöma din förmåga att.

 • beskriva skillnader och likheter mellan hur människor levde på medeltiden och nu
 • förklara hur människor levde under medeltiden
 • skriva en faktatext där läsaren förstår innehållet
 • rita bilder som hör ihop med de texter du skrivit

Kopplingar till läroplan

 • Hi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Hi  E 6
  Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
 • Hi  E 6
  Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

Matriser

Hi Re Sv Ge
Medeltiden

Till vänster i matrisen finns de olika förmågorna i historia samt en förmåga i religion. De olika nivåerna betecknar hur långt du har kommit i din utveckling. Du gör först en bedömning av dina kunskaper och förmågor och därefter gör jag som lärare min bedömning.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Historia
Förmågan att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utveclingslinjer.
Du har viss kunskap om viktiga händelser och personer på medeltiden.
Du har goda kunskaper om viktiga händelser och personer på medeltiden.
Du har mycket goda kunskaper om viktiga händelser och personer på medeltiden.
Du kan berätta något om förflyttningen och handeln under medeltiden.
Du kan berätta om förflyttningen och handeln under medeltiden.
Du kan berätta om förflyttningen och handeln under medeltiden och jämföra den med nutiden.
Förmågan att använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
Du har viss kunskap om historiska begrepp.
Du har kunskap om historiska begrepp.
Du har god kunskap om historiska begrepp.
Religion
Förmågan att analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.
Du kan till viss del berätta om hur kristendomens införande förändrade livet för människorna på medeltiden.
Du kan berätta om hur kristendomens införande förändrade livet för människorna på medeltiden.
Du kan berätta och föra resenemang om hur kristendomens införande förändrade livet för människorna på medeltiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: