Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teamplan Mumin

Skapad 2016-08-19 09:45 i Kullegårdens förskola Partille
Vår grovplanering hösten 2016
Förskola

Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.

Innehåll

Var är vi?

 

Efter omorganisation startar vi upp som småbarns avdelning. Vi är en grupp på 17 barn och tre personal. Barnen är i åldrarna 1-3 år.

Vi koncentrerar oss i första hand på att barnen ska känna trygghet, vilket sedan blir grunden för fortsatt lek och lärande. Det är viktigt för oss pedagoger att barnen kännner sig betydelsefulla och trygga när de är hos oss på förskolan.

På Mumindalen blir våra föräldrar alltid väl bemötta, de får daglig information om vad vi gjort under dagen. Vi kommer ha ett föräldrarmöte i Oktober där vi presenterar vår grovplanering. Föräldrarna kommer också få månadsbrev via Unikum där de kommer få information om vår verksamhet och viktiga datum. I hallen kommer vi ha en veckoplanering, matlista och en kopia på månadsbrevet. Det kommer också stå på tavlan vilka som jobbar och vilket pass vi är här.

Lpfö 98 "Försklan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet"

"I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen"

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och

Vart ska vi?

Hjälpfrågor: Vika mål ska vi arbeta mot inom utvecklingsområdet?  Vad händer i verksamheten när målet är nått? Hur ser vi det? Vilka av läroplanens mål är kopplade till utvecklingsområdet?

Eftersom jaget är det mest centrala för det lilla barnet har vi valt att vårt utvecklingstema den här terminen är Jag.

 Detta arbetar vi ständigt med i olika former, vårt arbete är att vidga barnens omfattningar, att tydliggöra, att få upptäcka och bli medvetna om sin omvärld. Vår tanke med vårt tema är att barnen ska bli medvetna om sig själva, sin kropp och sitt värde.

Vi kommer sedan jobba vidare med sinnena och känslor. För ett litet barn är det viktigt att lära känna sin kropp, att förstå hur man med hjälp av sin kropp utforskar omvärlden genom lukt, smak, känsel, hörsel och syn. Barnen behöver även hjälp med att förstå hur man läser av sina egna känslor och andras, därför kommer vi att arbeta med våra olika känslolägen så som arg, rädd, glad, ledsen, lugn och sur. Vi kommer också arbeta med socialt samspel, för det är viktigt med en god gruppanda och att alla är justa kompisar mot varandra och andra. En trygg miljö, trygga barn är en förutsättning för att kunna tillgna sig någon kunskap.

"Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforkamde och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett tema inriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande."

"Föskolan ska sträcka efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra."

"Värde grunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättighetr ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten"

 Utdrag ur likabehandlingsplanen ;

Vårt mål är att alla barn och vuxna i vår verksamhet ska få ett positivt och stärkande bemötande.

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,

Hur blev det?

Hjälpfrågor: Vad ser vi? Vad visar barnen intresse för? Hur vet vi det? Vilka lärprocesser är barnen inne i?

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, inne­ håll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla

Hur gör vi?

Hur fortsätter vi utmana barnen i det dom tycker är mest intressant? Med vilka frågor, vilket material, vilka "uppgifter"?

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer så som bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal och skriftspråk, utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande.

Vi kommer göra pedagogisk dokumentation och utefter det vidareutveckla vårt arbete.

Med de äldre barnen kommer vi göra intervjuer som ger oss en möjlighet att se det enskila barnets önskemål och intresse.

Utdrag ur likabehandlingsplanen;

Personalen tar ansvar för att vara goda förebilder och tillvaratar möjligheter att visa på positiva bemötande i vardagen. Vi hjälper barnen genom att visa olika sätt att uttrycka sig på och uppmuntra dem att sätta ord på sina känslor.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att dokumentation, uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att utvärderingsmetoder, hur dokumentation och utvärderingar används och påverkar verksamhetens innehåll och arbetssätt samt barns möjligheter att utvecklas och lära inom samtliga målområden kritiskt granskas, och
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: