Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken HT-16

Skapad 2016-08-19 11:42 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Historia
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Hi  7-9
  Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Konkretisering

Under arbetet med antiken ska eleven få möjlighet att utveckla sina kunskaper om och förmågor att:

 • Grekland och Rom under antiken och vad som var utmärkande för dessa stater.
 • Arvet från det antika Grekland och Rom i dagens samhälle.
 • Resonera kring  det antika Greklands och Roms påverkan på och betydelse för dagens samhälle.
 • Beskriva samband mellan det antika Grekland och det antika Rom.
 • Använda ämnesrelevanta begrepp på ett fungerande sätt.

Undervisning/arbetssätt

Undervisningen kommer att variera och bestå av följande moment:

- Föreläsningar och diskussioner

- Enskilda uppgifter

- Filmklipp

Bedömning

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt under arbetes gång samt efter att arbetet avslutats och då i form av en samlad bedömning. Det som kommer bedömas är:

 • Elevens kunskaper om det antika Grekland och Rom och deras mest utmärkande drag
 • Elevens förmåga att beskriva samband mellan det antika Grekland och det antika Rom samt kopplingar till nutid.
 • Elevens förmåga att resonera kring påverkan av det antika Grekland och Rom på dagens samhälle samt dess betydelse. 
 • Elevens förmåga att använda ämnesrelaterad begrepp.

Matriser

Hi
Antiken VT-15

På väg mot målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven har ämneskunskaper som är.
Ofullständiga
Grundläggande
Goda
Mycket goda
Eleven beskriver samband
mellan olika tidsperioder som är
Samband saknas
Enkla
Förhållandevis komplexa
Komplexa
Eleven för resonemang
om orsaker till och konsekvenser av förändringar i samhället som är
Resonemangen är inte underbyggda eller saknas helt
Enkla och till viss del underbyggda
Utvecklade och relativt väl underbyggda
Välutvecklade och väl underbyggda
Använder ämnesrelaterade begrepp
På ett icke fungerande sätt
På ett i huvudsak fungerande sätt
På ett relativt väl fungerande sätt
På ett väl fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: