Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap - Mänskliga rättigheter

Skapad 2016-08-19 14:17 i Västra skolan Falun
Det här området handlar om vad de mänskliga rättigheterna innebär och hur de kränks runt om i världen. Det handlar också om FN och varför FN bildades.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap

Det här området handlar om vad de mänskliga rättigheterna innebär och hur de kränks runt om i världen. Det handlar också om FN och varför FN bildades

Innehåll

Syfte

 

Centralt innehåll (ut läroplanen)

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i åk 7-9:

 • de mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
 • olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
 • hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska

 

 • få kunskaper om innebörden och betydelsen av deklarationen om de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen
 • känna till FN och organisationens arbete
 • få kunskaper om vilka diskrimineringsgrunder som finns i svensk lagstiftning.
 • känna till olika organisationers arbete för att främja de mänskliga rättigheterna
 • känna till hur de mänskliga rättigheterna kränks på olika håll i världen.

 

 

Arbetssätt

 Vi kommer att

 • arbeta med instuderingsfrågor
 • se filmer i ämnet
 • ha diskussioner

Redovisning

Du visar dina kunskaper

 • genom att vara aktiv på lektionerna
 • vid ett förhör
 • genom att redovisa ett arbeta

 

 

 

Bedömning

det som bedöms är

 

 • dina kunskaper om innebörden och betydelsen av deklarationen om de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen
 • dina kunskaper om FN och organisationens arbete
 • dina kunskaper om vilka diskrimineringsgrunder som finns i svensk lagstiftning.
 • dina kunskaper om olika organisationers arbete för att främja de mänskliga rättigheterna
 • dina kunskaper om hur de mänskliga rättigheterna kränks på olika håll i världen.

 

 

Matriser

Sh
Samhällskunskap - Mänskliga rättigheter

Jag har en grund...
Jag har kommit en bit på väg mot tillämpning
Jag tillämpar...
RESONEMANG
Till viss del underbyggda resonemang
Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Välutvecklade och väl underbyggda resonemang
TILLÄMPA KUNSKAPER
Förstå begrepp och använda kunskaper
Visar grundläggande kunskaper inom området och kan redogöra för en del fakta och begrepp.
Visar goda kunskaper inom området och kan på ett utvecklat sätt redogöra för fakta och begrepp. Kan sätta in fakta i ett sammanhang.
Visar mycket goda kunskaper inom området och kan på ett välutvecklat sätt redogöra för fakta och begrepp. Använder sina kunskaper (fakta och begrepp) även i fler sammanhang.
SE LIKHETER OCH SKILLNADER
Reflektera, argumentera, jämföra och dra slutsatser.
Reflektera med hjälp kring innehållet. Kan göra enkla jämförelser.
Reflektera kring innehållet genom att visa på egna tankar och åsikter. Gör jämförelser och kan dra egna utvecklade slutsaser.
Reflekterar och argumenterar kring innehållet genom att motivera egna åsikter utifrån faktakunskaper och erfarenheter. Gör jämförelser och dra egna slutsatser och visar på en förmåga att ifrågasätta egna och andras åsikter och argument.
TOLKA OCH ANALYSERA
Söker orsaker, skeenden, följder, helheter och samband
Berättar om händelser och kan nämna orsaker och följder. Kan med stöd se enkla samband mellan olika händelser och beskriva dem kortfattat samt dra enkla slutsatser.
Beskriver händelser och dess orsaker och följder med egna ord. Ser samband mellan olika händelser och beskriver dem på ett utvecklat sätt samt kan dra slutsatser.
Beskriver händelser och dess orsaker och följder med egna ord. Ser samband mellan olika händelser på ett välutvecklat sätt och tolkar och analyserar helheten samt jämför och drar egna slutsatser.
BEARBETA INFORMATION
Söka, samla, välja och sortera information
Bearbetar information utifrån instruktioner. Väljer med hjälp passande arbets- och redovisningssätt.
Bearbetar information självständigt. Väljer självständigt lämplig strategi utifrån uppgiftens syfte.
Bearbetar information självständigt och skapar nya frågeställningar. Gör medvetna val av lämpliga strategi utifrån uppgiftens syfte.
VÄRDERA och KRITISKT GRANSKA
Använda olika källor och ha ett kritiskt förhållningssätt till dessa
Kan söka och på ett enkelt sätt granska källor.
Använder information från flera källor och motiverar varför. Kan ställa frågan: Vem skriver vad och för vem?
Är medveten om att det finns olika vinklingar av information och kan på egen hand kritiskt granska och resonera kring källans budskap och syfte.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: