Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Svenska åk 4-6 med matris Iseråsskolan

Skapad 2016-08-19 14:35 i Iseråsskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundplanering för terminen i svenska. Ligger sedan till grund för olika arbetsområden. Genom att konkretisera och koppla målen till ett arbetsområde kan LPP tydliggöras utifrån samma grund. Samt beskriva hur man ska jobba etc. Utifrån arbetsområet anpassas matrise, vilka delar man behåller. samt skapar ev. avprickningslista för moment.
Grundskola 4 – 6
...

Innehåll

Avsnitt 1

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA SIN FÖRMÅGA...

  • att producera berättande, informerande och instruerande texter,
  • att göra muntliga presentationer så att innehållet blir begripligt och levande med hjälp av t.ex. stödord och bilder,
  • att söka fakta i tabeller, lexikon, ordböcker och texter
  • att använda sig av ett varierat språk både i tal och skrift
  • att skriva med en prydlig handstil
  • att utveckla läsförmågan och läsförståelsen SAMT ATT
  • kunna använda ordlista,

  • kunna stavningsregler för j-ljud, ng-ljud, å/o, ä/e, en eller två konsonanter,

  • kunna använda rätt skiljetecken (. ! ?)

  • kunna ordklasserna.

DETTA SKA BEDÖMAS:

Det som ligger till grund för bedömningen är de texter eleven skriver. Dessa ska kännetecknas av ett tydligt sammanhang och en struktur som gör att mottagaren förstår innehållet. I texterna visar eleven att han/hon kan använda några stavningsregler och rätt skiljetecken.Eleven ska också kunna variera språket genom ett bra ordförråd. Eleven ska kunna förbereda och genomföra en tydlig muntlig presentation om ett i förväg bearbetat ämne. Bedömningen avser vidare hur eleven behärskar ordklasserna samt ordlistan som hjälpmedel.Eleven ska behärska olika typer av läsning så som sökläsning och djupläsning. Eleven ska kunna behärska att läsa olika typer av texter med god läsförståelse. Eleven ska också kunna skriva med en tydlig handstil.

VAD SKA VI UNDERVISA OM, SAMT HUR VI SKA JOBBA:

Vi kommer att träna på muntligt framförande där målet är att eleven ska kunna redovisa ett arbete där mottagaren kan vara mindre och större grupper av elever, föräldrar och andra vuxna. Vi tränar oss på att skriva intressanta berättelser. Vi jobbar med texter till utställningar. Vi tränar oss i studieteknik där eleven ska bli säker på att leta fakta i uppslagsböcker,lexikon, ordböcker mm. Vi tränar stavning, läsning och läsförståelse. Vi bearbetar och diskuterar olika texter.

Matriser

LPP Svenska åk 4-6 med matris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
UTRYCKA SIG I TAL
Kommunicera, Uttrycka egna åsikter, känslor, kunskaper och idéer, I dialog med andra uttrycka tankar och känslor
Uttrycker sig begripligt så att budskapet förstås av mottagaren. Använder ett enkelt språk. Använder givna ord/fraser, samt detaljer för att utveckla språket.
Uttrycker sig mestadels klart och tydligt. Utvecklar sitt budskap genom att försöka förklara och konkretisera.
Uttrycker sig tydligt med ett varierat språk. Utvecklar sitt budskap genom att beskriva/motivera/förklara.
Uttrycker sig säkert, välformulerat, strukturerat och med ett tydligt sammanhang.
UTTRYCKA SIG I SKRIFT
Kommunicera, Uttrycka egna åsikter, känslor, kunskaper och idéer, I dialog med andra uttrycka tankar och känslor
Uttrycker sig begripligt så att budskapet förstås av mottagaren. Använder ett enkelt språk. Använder givna ord/fraser, samt detaljer för att utveckla språket.
Uttrycker sig mestadels klart och tydligt. Utvecklar sitt budskap genom att försöka förklara och konkretisera.
Uttrycker sig tydligt med ett varierat språk. Utvecklar sitt budskap genom att beskriva/motivera/förklara.
Uttrycker sig säkert, välformulerat, strukturerat och med ett tydligt sammanhang.
TOLKA OCH FÖRSTÅ TAL
Kommunicera
Förstår huvudinnehållet i budskapet vid tydligt och enkelt tal, samt anpassat taltempo.
Förstår huvudinnehållet och enkla detaljer i tydligt tal och anpassat taltempo, inom kända områden.
Förstår helheten i budskapet i naturligt taltempo, främst inom kända områden.
Förstår både helhet och detaljer i budskapet, både inom kända och okända områden. Förstår även tal med olika dialekter.
SAMTALA
Kommunicera, I dialog med andra uttrycka tankar och känslor
Deltar i samtal på ett enkelt sätt om något välbekanta områden. Använder främst givna ord/fraser. Ställer och besvarar enkla frågor inom välbekanta områden.
Deltar i samtal i olika kända situationer. Använder kända ord/fraser även i nya sammanhang. Ställer och besvarar enkla frågor för att föra samtalet vidare.
Deltar i samtal om både välbekanta och nya situationer. Använder sitt ordförråd för att utveckla sitt budskap/samtalet. Ställer och besvarar frågor, samt följdfrågor för att bidra till att föra samtalet vidare.
Deltar i samtal utan att vara förberedd och i olika situationer. Använder sitt ordförråd på ett säkert sätt för att utveckla budskapet/samtalet. Ställer och besvarar frågor och följdfrågor, löser språkliga problem för att utveckla samtalet vidare.
TOLKA OCH FÖRSTÅ SKRIFT
Kommunicera, I dialog med andra uttrycka tankar och känslor
Förstår huvudinnehållet i tydlig och enkel text.
Förstår huvudinnehållet och enkla detaljer i enkla texter om väl kända områden.
Förstår olika typer av texter som handlar om kända områden.
Förstår olika slags texter med olika svårighetsgrad, även inom okända områden.
läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag, vidga sin erfarenhet genom läsning både av skönlitteratur och andra texter samt upplevelser via andra medier
Berättar konkret om innehållet och visar viss förståelse.
Reflekterar kring innehåll och budskap. Resonerar och framför egna funderingar. Kan med hjälp av stödfrågor ”läsa mellan raderna”/tolka.
Reflekterar kring innehåll och budskap och är medveten om att det kan finnas olika tolkningar. Försöker på egen hand tolka och värdera budskap och syfte. Gör jämförelser och drar slutsatser.
”Läser mellan raderna”. Tolkar, värderar och kritiskt granskar budskapet. Jämför med egna tankar, åsikter och erfarenheter. Drar paralleller. Ser sammanhang, drar slutsatser, motiverar och argumenterar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: