Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2016-08-19 17:33 i Drottninghögsskolan Helsingborg
Grundskola 4 Religionskunskap Svenska Historia

För att förstå sådant som händer nu, måste man ha kunskap om sådant som hände förr. Nu ska du få kunskap om den period i vår historia som kallas för vikingatiden.

Innehåll

I ämnet historia ges du möjlighet att utveckla förmågan att:

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Re
  Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll åk 4-6:

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Aktuella kunskapskrav:

Kopplingar till läroplan

 • Hi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Hi  E 6
  Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
 • Hi  E 6
  I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Re  E 6
  Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
 • Re  E 6
  Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
 • Sv  E 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
 • Sv  E 6
  Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Sv  E 6
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Konkreta mål utifrån syfte & mål, centralt innehål och de fem förmågorna:

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • redogöra för vikingarnas resor (vart, varför, hur?)
 • redogöra för under vilka århundraden vikingatiden utspelade sig
 • redogöra för samhällsstrukturen i Sverige under vikingatiden
 • beskriva vardagslivet för en bondefamilj under vikingatiden
 • beskriva vardagen för ett barn under vikingatiden
 • redogöra för vikingarnas båtbyggande
 • redogöra för vikingarnas tro & några gudar
 • redogöra för de spår vikingarna lämnat efter sig (runor, båtar, skatter, namn, veckodagar)
 • redogöra för vad som hände i andra delar av världen under vikingatiden
 • göra jämförelser (beskriva likheter/skillnader) mellan vikingatiden och andra tidsepoker

 

 

Arbetssätt:

Vi kommer att:

 • träna förmågan att söka, organisera och sammanfatta information ur olika källor
 • träna förmågan att samtala & diskutera
 • träna förmågan att kritiskt granska källor
 • läsa faktatexter
 • läsa skönlitterära texter
 • skriva faktatexter
 • se filmer

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • beskriva några grundläggande drag för vikingatiden
 • använda historiska begrepp
 • redogöra för historiska förhållanden, skeenden & gestalter under vikingatiden
 • föra resonemang om levnadsvillkor under vikingatiden samt orsaker & konsekvenser av vikingarnas handlande
 • använda historiskt källmaterial samt kritiskt granska dessa
 • söka, välja ut och sammanställa information ur olika källor
 • beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk religion samt ge exempel på hur den kan iakktas i dagens samhälle
 • skriva egna sammanfattningar/faktatexter samt använda egna formuleringar och ämnesspecifika ord/begrepp
 • kombinera dina texter med estetiska uttryck
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: