Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihetstiden, Gustavianska tiden och 1800- talet .

Skapad 2016-08-19 21:43 i Nydalaskolan Malmö stad
Beräknad tidsåtgång: Vad ska undervisningen innehålla? • Fakta • Färdigheter • Förmågor • Likabehandlingsplanen • Arbetssätt/aktiviteter • Elevernas delaktighet • Redovisningsformer Hur tar vi hänsyn till olika lärstilar (introduktion, material, uppgifter, redovisning)? Hur ska vi bedöma? Vad ska dokumenteras? Hur? Hur ska informationen till elever och föräldrar se ut?
Grundskola 6 Historia

Vi tar oss an en spännande tid i svensk historieskrivning, allt från frihetstiden, via den Gustavianska tiden och fram till mitten av 1800-talet. 

Efter Frihetstiden har vi den Gustavianska tiden då Gustav III får mer makt efter hans död växer ett nytt Sverige fram till mitten av 1800-talet. Det växer fram industrier, folkskolan införs och folkmängden ökar.

 

Innehåll

Förmågor från kursplanen

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,                           

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,                           

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och                           

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.          

Bedömning – Läraren vet att du kan när du…

* visar att du känner till några fakta kring händelser, personer och livsvillkor under den historiska tidsperiod som vi kallar Frihetstiden.

* visar att du kan använda begreppen förändring, likhet och skillnad, kronologi, orsak och konsekvens samt källa när du pratar eller skriver om historiska händelser, personer och livsvillkor.

* reflekterar kring de problem som kan finnas när man använder historiska källor.

* ger exempel på spår av historia i vår tid och försöker förklara varför olika historiker kan förklara en historisk händelse på olika sätt.

* gör analyser kring hur händelser som inträffade under Frihetstiden påverkar våra liv i dagens Sverige.

* uttrycker egna åsikter, och värderar andras, kring historiska händelser, personer och livsvillkor.

Matriser

Hi
Frihetstiden åk 6

Lägre kvalitet
Högre kvalitet
Samhällsförändringar & människors levnadsvillkor
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du känner till enstaka fakta kring händelser eller livsvillkor under den historiska tidsperiod som vi kallar Frihetstiden. Du kan också, med lärarens hjälp, ge enstaka exempel på likheter och olikheter kring hur människor i Sverige levde då jämfört med nu.
Du känner till enstaka fakta kring händelser, personer och livsvillkor under den historiska tidsperiod som vi kallar Frihetstiden. Du kan också, på ett i huvudsak fungerande sätt, ge enstaka exempel på likheter och olikheter kring hur människor i Sverige levde då jämfört med nu.
Du känner till några fakta kring händelser, personer och livsvillkor under den historiska tidsperiod som vi kallar Frihetstiden. Du kan också, på ett fungerande sätt, ge några exempel på likheter och olikheter kring hur människor i Sverige levde då jämfört med nu.
Du känner till flera fakta kring händelser, personer och livsvillkor under den historiska tidsperiod som vi kallar Frihetstiden. Du kan också, på ett välfungerande sätt, ge flera exempel på likheter och olikheter kring hur människor i Sverige levde då jämfört med nu.
Utvecklingslinjer
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du kan, med lärarens hjälp, göra korta och enkla analyser kring hur enstaka händelser som inträffade under Frihetstiden påverkar våra liv i dagens Sverige.
Du kan göra korta och i huvudsak fungerande analyser kring hur enstaka händelser som inträffade under Frihetstiden påverkar våra liv i dagens Sverige.
Du kan göra utvecklade och fungerande analyser kring hur några händelser som inträffade under Frihetstiden påverkar våra liv i dagens Sverige.
Du kan göra välutvecklade och välfungerande analyser kring hur flera händelser som inträffade under Frihetstiden påverkar våra liv i dagens Sverige.
Källkritik
 • Hi  4-6
Du kan, med lärarens hjälp, på ett enkelt och kortfattat sätt reflektera kring historiska källor. Vilken typ (bild, text, sak) av källa är det du arbetar med? När skapades källan? Vem gjorde källan? Varför gjorde man källan? Vilken kunskap om vår historia kan vi få ifrån källan?
Du kan på ett enkelt och kortfattat sätt reflektera kring historiska källor. Vilken typ (bild, text, sak) av källa är det du arbetar med? När skapades källan? Vem gjorde källan? Varför gjorde man källan? Vilken kunskap om vår historia kan vi få ifrån källan?
Du kan på ett utvecklat sätt reflektera kring de problem som kan finnas när man använder historiska källor. Du förstår (och visar detta i utvecklade resonemang) att historiska källor ibland kan tolkas på olika sätt.
Du kan på ett välutvecklat sätt reflektera kring de problem som kan finnas när man använder historiska källor. Du förstår (och visar detta i välutvecklade resonemang) att historiska källor ibland kan tolkas på olika sätt.
Framställningar av historiska händelser
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du kan, med lärarens hjälp, ge enstaka exempel på spår av histora i vår tid. Du kan, med lärarens hjälp, på ett enkelt och kortfattat sätt förklara varför olika historiker kan förklara en historisk händelse på olika sätt.
Du kan ge enstaka exempel på spår av histora i vår tid. Du kan på ett enkelt och kortfattat sätt förklara varför olika historiker kan förklara en historisk händelse på olika sätt.
Du kan ge några olika exempel på spår av histora i vår tid. Du kan på ett utvecklat sätt förklara varför olika historiker kan förklara en historisk händelse på olika sätt.
Du kan ge flera olika exempel på spår av histora i vår tid. Du kan på ett välutvecklat sätt förklara varför olika historiker kan förklara en historisk händelse på olika sätt.
Historiska begrepp
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du använder historiska begrepp (t ex förändring, likhet, skillnad, kronologi, orsak, konsekvens och källa) på ett delvis fungerande sätt.
Du använder historiska begrepp (t ex förändring, likhet, skillnad, kronologi, orsak, konsekvens och källa) på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder historiska begrepp (t ex förändring, likhet, skillnad, kronologi, orsak, konsekvens och källa) på ett fungerande sätt.
Du använder historiska begrepp (t ex förändring, likhet, skillnad, kronologi, orsak, konsekvens och källa) på ett välfungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: