Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Tal kapitel 1 Bryggan åk 9

Skapad 2016-08-21 13:31 i Ekdalaskolan Härryda
Matematik åk 9 - Tal
Grundskola 9 Matematik

Kapitlet handlar om att kunna storleksordna tal utifrån positionssytemet och tallinjen.. Kapitlet börjar med tiosystemet och tallinjen. Här får du möjlighet att betrakta olika tal utan att räkna med dem.

Sedan följer decimaltal samt avrundning av tal

Vi repeterar de fyra räknesätten och arbetar med prioriteringsreglerna.

Multiplikation och division med 10, 100 och 1 000 samt decimaltal innefattas även det i kapitlet.

Vi går över till att räkna med negativa tal, tal i potensform samt prefix för små och stora tal.

Slutligen tar vi en till på kvadratrot.

Innehåll

Vad ska jag som elev utveckla?

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Vad ska vi arbeta med?

Vi ska arbeta med:

 • storleksordna tal utifrån positionssystemet och tallinje
 • avrunda tal
 • addera, subtrahera, multiplicera och dividera
 • prioriteringsreglerna
 • potensberäkning
 • använda prefix

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Hur ska vi arbeta?

Du kommer ha tre lektioner i veckan med matematik (förutsatt att det är en ordinarie skolvecka). Fokus ligger på att lyssna, tala och räkna matematik på olika sätt. Vi tränar på de olika förmågorna.

Problemlösningsförmåga

Genom individuella och gemensamma uppgifter kommer du få möjlighet att träna dig i att lösa matematiska problem.

Begreppsförmåga

Du kommer arbeta med ord så som: siffra, tal, naturliga tal, tallinje, decimaltal, decimaltecken, addition, term, summa, subtraktion, differens, multiplikation, faktor, produkt, division, täljare, nämnare, kvot, prioriteringsreglerna, negativa tal, motsatta tal, potensform, exponent, bas, prefix, kvadratrot.

Förmåga att använda olika metoder

Vid genomgångar i klassrummet kommer du få lära dig olika matematiska metoder. Ju fler metoder du behärskar desto lättare blir det för dig att välja lämplig metod beroende på typ av uppgift.

Kunskap i att använda dig av resonemang i matematiken och förmåga i att kommunicera matematik

Genom att arbeta i par och/eller grupp alternativt enskilt kommer du vid ungefär var tredje lektion få arbeta med matematikens sätt att resonera och kommunicera. Vi kommer  att diskutera matematik i mindre grupper, lösa problem muntligt och praktiskt arbeta med matematiken för att träna din förmåga i att resonera och kommunicera.

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Du/ni väljer bland de uppgifter vi gör muntligt i par och/eller grupp.

Du som elev väljer själv vilka av uppgifterna i kapitlet som du vill/behöver arbeta med. (Tänk på att boken omfattar många fler uppgifter än de som du beräknas hinna med.)

 

 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

 • På lektionstid arbetar du för att lära dig allt mer inom det aktuella området och kan så väl i skrift som muntligt visa allt mer ju mer du lär dig.
 • Genom att delta i genomgångar, diskussioner och gemensamma uppgifter kommer du kunna visa din förmåga muntligt i att lösa problem, använda dig av lämpliga begrepp och metoder samt resonera och kommunicera matematik.
 • Vi ett avslutande skriftligt prov bestående av två delar kommer du ges möjlighet att visa upp ovan nämnda förmågor även i skrift.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 9
  Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
 • Ma  E 9
  Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 9
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 9
  I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  E 9
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
 • Ma  E 9
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
 • Ma  E 9
  I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Veckoplanering v. 34-39

 

Vecka

 

Sidor

Innehåll

34

 

8-10

tiosystemet, tal på tallinjen, tiondelar på tallinjen

35

 

11-13

14-15

16-17

hundradelar på tallinjen, deciamltal

avrunda hela tal och decimaltal

de fyra räknesätten, räkna de fyra räknesätten

36

 

18-20

21-22

prioriteringsreglerna, multiplikation med 10, 100 & 1 000

dividera med 10, 100 & 1 000, multiplicera med decimaltal

37

 

23-25


26-27

28-29

dividera med decmaltal, negativa tal, räkna med negativa tal

mer om räkna med negativa tal

tal i potensform

38

 

30-31

32-33

Prefix för stora tal

Prefix för små tal, kvadratrot

39

Prov kap 1

34-37

prov del 1

prov del 2

arbeta tillsammans, kapiteltest, uppslaget

Prov del 1


Prov del 2

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: