Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesövergripande arbete i Sv -SO 01c HT-16

Skapad 2016-08-21 15:57 i Lerbäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 9 Svenska SO (år 1-3)
• Varför är vissa länder rika och andra fattiga ?
• Varför tycker vi det är bättre att bo i Sverige än i Somalia ?


I arbetsområdet u-och i-länder kommer du att få reda på varför olika länder har olika förutsättningar

Innehåll

Mål

• Att förstå skillnaden mellan ett u-och ett i-land och bakomliggande orsaker
• Att kunna göra ett jämförande arbete mellan u-och i-länder och presentera detta arbete inför klassen
• Att få kunskap om världskartan och veta var u-länderna finns
• Att kunna göra kartjämförelser, läges -och storleksrelationer och att känna till viktiga namn
• Att få kunskaper om förhållandena i i olika u-länder, om människors olika levnadsvillkor och om faktorer som påverkat dessa samt reflektera över möjligheter till förändringar
• Att söka fakta från olika källor och att värdera dessa och sammanställa dem

Att använda datorn som ett redskap i arbetet vid faktasökning, bearbetning av texter, framtagande av kartor och diagram och vid skapande av bildspel

Arbetets innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge  1-3
  Att leva i närområdet Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • Ge  1-3
  Att leva i världen Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • Ge  1-3
  Att undersöka verkligheten Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Arbetssätt och redovisning

• Lärarledd introduktion till arbetsområdet. Genomgång av baskunskaper
• Skriftligt fördjupningsarbete , inlämningsuppgift, där du ska skriva om ett u-land utifrån vissa frågeställningar och sedan göra en jämförelse med ett i-land
• Muntlig redovisning inför klassen , där du kort presenterar ditt arbete med hjälp av PowerPoint. Du måste göra ett urval av fakta vid din presentation. Kartor, diagram och relevanta bilder ska läggas in i bildspelet.

Bedömning

• Skriftligt läxförhör där baskunskaper redovisas
• Inlämningsuppgift av fördjupningsarbete
• Muntlig redovisning med hjälp av PowerPoint

• Resultat från skriftligt läxförhör
• Skriftligt fördjupningsarbete där din förmåga att dra egna slutsatser är viktig
• Muntlig presentation .Du bedöms efter hur väl du kan göra ett urval av fakta och presentera detta i ord och bild på ett lättbegripligt sätt för klassen. Du måste klart visa på varför "ditt" land är ett u-land, landets framtidsutsikter och skillnader mot "ditt" i-land

 

Reflektion-utvärdering

Vilka nya kunskaper fick du av arbetsområdet ?
Vilka svårigheter stötte du på i arbetet ?
Kunde du gjort något annorlunda ?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: