Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk. 8 - Geometri

Skapad 2016-08-21 16:28 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Pedagogisk planering baserad på Matte direkt 8 kapitel 2
Grundskola 8 Matematik

Geometri handlar om olika figurer och former. I den här kursen kommer du dels repetera namn på vanliga geometriska tvådimensionella figurer, dels lära dig nytt om areaberäkningar som man kan göra. Vi lär oss också om symmetri, begränsningsarea och om hur man beräknar befolkningstäthet.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

För att lära dig att "välja och använda lämpliga metoder" för matematiska beräkningar behöver du kunna flera olika sätt att lösa uppgifter. I det här avsnittet lär du dig mer om att beräkna area av rektanglar, trianglar, parallellogram och cirklar.


För att lära dig att "använda och analysera matematiska begrepp" jobbar vi i det här arbetsområdet med att förklara de olika formler som används för att beräkna area.

Vi arbetar ständigt för att förbättra din förmåga att kunna samtala om och argumentera för dina lösningsförslag eller ditt sätt att lösa ett problem.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Bedömning - vad och hur

Under lektioner och vid provtillfälle kommer jag bedöma dina kunskaper om och din förmåga att:

 • välja och använda lämpliga metoder för att lösa matematiska problem
 • munligt delta i diskussioner om lösningar och komma med lösningsförslag
 • känna igen och kunna rita vanliga tvådimensionella figurer
 • beräkna area av olika vanliga geometriska figurer
 • förstå och använda begreppen symmetri, begränsningsarea och befolkningstäthet
 • skriftligt redovisa lösningar där någon annan kan förstå hur du löst uppgiften.Kopplingar till läroplan

 • Ma  A 9
  Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
 • Ma  A 9
  Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
 • Ma  A 9
  I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen bygger på att tiden i skolan används på ett effektivt sätt. Du repeterar och lär dig nya kunskaper dels vid genomgångar, dels genom att arbeta enskilt och diskutera och samarbeta med klasskamrater.

 

Kursen kommer genomföras v.34-41

V.34

 

V.35         

 

V.36

 

V.37

 

v.38

 

v.39

 

v.40

v.41

 

Test,inledning av geometrikap. Grön: s.42-44 Blå:58-59

 

Grön s.45-49, Blå s.60-62

 

Grön:s.50-53 Blå: s.63,45

 

Grön:54-55 och diagnos Blå: s.50-51

 

Grön fortsätt med röd eller blå.Blå 52-53

 

Fortsätt där du är. Blå:s.55  uppgift47,48 och diagnos 

rep. Och prov

 

Matriser

Ma
Progressionsmatris matematikförmågor

Förmågor att utveckla:

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Problemlösning
Förmågan att formulera och lösa problem med hjälp av matematik.
Du behöver ofta hjälp med att förstå problemet och lösa problemet.
Du förstår problemet och löser problemet med viss hjälp.
Du förstår problemet och löser det på egen hand.
Du har flera strategier/metoder för att lösa problemet och kan välja vilken som är lämpligast för problemsituationen.
Förmågan att värdera valda strategier och metoder.
Du behöver ofta hjälp med att komma igång med lösning och att lista ut hur du skall lösa matematiska problem.
Du har en idé för att lösa problemet men den löser inte problemet fullt ut.
Du har en fungerande strategi/metod för att lösa problemet samt kan ofta bedöma rimligheten i svaren.
Du motiverar på ett säkert sätt dina val av lösningsmetoder samt resonerar kring rimligheten i svaren.
Begreppsförståelse
Förmågan att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen.
Du behöver hjälp med hur de matematiska begreppen kan användas eller beskrivas.
Du kan använda och beskriva matematiska begrepp inom det aktuella arbetsområdet.
Du använder och beskriver matematiska begrepp från flera matematikområden i kända situationer.
Du kan se samband mellan olika matematiska begrepp och använda dem i nya sammanhang på ett effektivt sätt. Du beskriver begrepp med ett korrekt matematiskt språk.
Kommunikation
Förmågan att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du behöver hjälp med att redovisa dina lösningar.
Din redovisning går att följa men vissa steg saknas i lösningen.
Din redovisningen är lätt att följa och förstå. Alla steg förklaras.
Din redovisning är välstrukturerad, fullständig och tydlig.
Du använder ett vardagsspråk och behöver hjälp med att utveckla ett matematiskt språk.
Du använder ett matematiskt språk som är förståligt men ibland bristfälligt
Du använder det matematiska språket och terminologin på ett relativt säkert sätt
Du använder det matematiska språket och terminologin på ett tydligt och korrekt sätt.
Resonemang
Förmågan att föra och följa matematiska resonemang.
Du behöver vägledning för att följa ett matematiskt resonemang.
Du för/följer ett matematiskt resonemang genom att ställa och besvara frågor som delvis för resonemanget framåt.
Du för/följer ett matematiskt resonemang genom att ställa och besvara frågor som för resonemanget framåt.
Du för/följer ett matematiskt resonemang genom att ställa och besvara frågor som för resonemanget framåt samt fördjupar och breddar det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: