Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp-matematik ht-16 år 6

Skapad 2016-08-21 20:28 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 Matematik

Matematik handlar om förståelse för talens värde i förhållande till varandra. Det finns ett tydligt system i hur matematiken fungerar och om man letar så hittar man matematik överallt. Matematik har till och med ett eget språk med egna matematik ord. Följ med oss in i matematikens värld.

Innehåll

Övergripande mål

De övergripande målen utgår från de värden och förmågor som behövs för att orientera sig i livet och i skolan. De genomsyrar hela läroplanen och har konkretiserats i mindre delar under kapitel 3 i läroplanen.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

Syfte

Förmågor i matematiken som vi arbetar med under terminen:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Vi kommer att beröra följande centrala innehåll när vi arbetar med områdena - tal och räkning, multiplikation och division, samband och förändring samt problemlösning.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6
  Samband och förändring Proportionalitet och procent samt deras samband.
 • Ma  4-6
  Samband och förändring Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
 • Ma  4-6
  Samband och förändring Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Metod

Tidsplan: Vi kommer att arbeta med dessa områden under höstterminen 2016.

Undervisning och avstämning: Vi kommer ha muntliga genomgångar varje vecka där vi går igenom de olika momenten som berörs under veckan. Under vissa av områdena kommer vi att lägga större fokus på praktiska övningar, både i grupp och individuellt.

Varje vecka under hösten kommer vi också på gruppnivå fortsätta att ha gemensamma diskussioner kring olika matematiska problem och metoder för att lösa dessa samt varva detta med veckans algoritmer.
Varje område som vi arbetar med är indelade i olika delkapitel som i sin tur är indelade i 4 olika svårighetsnivåer. Du bestämmer själv eller tillsammans med mig vilka nivåer som skall räknas men man skall räkna minst två nivåer på varje delkapitel. Under områdets gång kommer vi också att arbeta med "tänk och räkna", repetitionsuppgifter, "kan du begreppen" och blandade uppgifter.

Vi kommer att genomföra en diagnos efter området för att se om något behöver repeteras eller om man kan arbeta vidare och fördjupa sig.

Självskattning och bedömning

Vi vill att du vid höstterminens slut reflekterar kring följande frågor (FFF) på lärloggen:

 • Detta vill jag framhålla...
 • Detta behöver jag förbättra...
 • Detta skall jag förändra...

Använd dig av vår mall självskattning...

Vi kommer också att använda en formativ bedömning som du skall fylla i innan vi börjar med området för att fyllas i ännu en gång när området avslutas. 

Bedömningen sker utifrån kunskapskraven för matematik år 6.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: