Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 6 - läsåret 16/17

Skapad 2016-08-21 20:39 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 Idrott och hälsa

Planering för idrott och hälsa läsåret 2016/2017

Innehåll

INLEDNING

I ämnet idrott och hälsa ska alla elever, oavsett förutsättningar, ges en möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Genom idrott och hälsa vill vi skapa intresse för rörelse och nyfikenhet kring nya aktiviteter. Ett grundläggande syfte är också att ge eleverna möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

ÖVERGRIPANDE MÅL

Ur Lgr 11 under rubriken övergripande mål och riktlinjer har vi valt att särskilt lyfta fram följande:

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 • Gr lgr11
  Läraren ska stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,

SYFTE

Genom undervisning i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

METOD OCH INNEHÅLL

Vi arbetar med förmågorna främst i ”praktisk form”, med kroppen som redskap. Genom samtal vid samlingar och teoripass kommer vi återkommande att beröra hur vi förebygger risker i olika aktiviteter samt hur vi kan hantera nödsituationer. Vi kommer att simma och då bl.a. träna livräddning. I år kommer det också vara lite mer fokus på teoretiska uppgifter kopplade till läroplanens syfte.

Aktiviteter vi bland annat kommer att genomföra under året:

 • lekar och bollekar
 • styrka och kondition
 • bollspel (volleyboll, basket, fotboll, innebandy, handboll)
 • rörelse till musik
 • redskap
 • simning/livräddning
 • skridskor/isvett
 • racketsporter (badminton, pingis, lacrosse)
 • orientering
 • friidrott
 • samarbetsövningar

Teori kopplat till kunskapskraven utifrån:

 • förebyggande av skador
 • hälsa och den egna upplevelsen av fysisk aktivitet
 • friluftsliv med fokus på allemansrätten

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Rörelse Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 • Idh  4-6
  Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Rörelse Simning i mag- och ryggläge.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Bedömning och självskattning:

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under årets gång genom att matrisen som är kopplad till kunskapskraven för år 6 under "bedömning" kommer att fyllas i.
Vi vill att du utvärderar följande frågor i slutet av varje termin:

 • Hur är din inställning till ämnet idrott och hälsa?
 • Vad tycker du att du har utvecklat mest under denna perioden?
 • Vad behöver du utveckla vidare och hur skall du göra för att nå ditt mål?

Uppgifter

 • Terminsutvärdering - idrott och hälsa

 • Terminsutvärdering - idrott och hälsa

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: