Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 4 läsåret 2016-2017

Skapad 2016-08-22 08:48 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Denna ruta syns endast i Skolbanken
Grundskola 4 Matematik

Vi utgår från boken Matteborgen 4A och 4B. Vi arbetar praktiskt, med digitala hjälpmedel, kopieringsunderlag samt läroboken. Vi samtalar, prövar, räknar och resonerar kring vår matematik.

Innehåll

Mål

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Arbetets innehåll

Du kommer träna på att:

läsa och skriva tal inom talområdet 0-10000

förstå vårt talsystem

ordna tal efter storlek

förstå hur addition och subtraktion hör ihop

veta hur likhetstecknet används

 mäta och rita sträckor, uppskatta och mäta längd

rita rektanglar, kvadrater och trianglar med givna mått

räkna ut figurers omkrets

förstå hur addition och multiplikation hör ihop 

förstå hur multiplikation och division hör ihop

välja rätt räknesätt för att lösa e textuppgift

hämta fakta ur tabeller

rita ett stapeldiagram

enheterna år , månad, vecka, dygn , timme, minut och sekund

läsa och skriva datum

räkna ut skillnad i tid mellan två klockslag

använda addition och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösning

avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig

läsa och skriva bråk

veta hur många delar det går på en hel

använda multiplikation och division i textuppgifter och vid problemlösning

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Arbetssätt och redovisningsform

Du kommer att arbeta både enskilt och tillsammans med andra. Lektionerna kommer att innehålla laborativa moment, gemensamma genomgångar och diskussioner samt färdighetsträning. Vi arbetar med läroboken, laborativt material och stenciler.

Visa din kunskap - Bedömning

Dina förmågor bedöms fortlöpande under läsåret genom muntliga diskussioner och analyser samt i skriftliga uträkningar i slutet av varje kapitel.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 6
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  E 6
  Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  E 6
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
 • Ma  E 6
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ma  E 6
  I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Reflektion

Fundera på 

vad du har lärt dig

vad du behöver träna mer på 

hur skolan /läraren kan hjälpa dig 

hur du själv kan göra för att utvecklas i ämnet

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: