Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Världen

Skapad 2016-08-22 14:54 i Gamla Förskolan Båten Vaxholm Stad
Då vi har några barn som pratar annat modersmål än svenska och att barnen på Kajutan visar ett stort intresse för andra språk och länder, har vi valt att jobba med projektet "Världen". Vi kommer med hjälp av barnen lära oss lite mer om de olika länderna, t.ex. hur länders flagga ser ut, vad man äter i respektive land, vilka djur som bor i landet, vilket språk man pratar, osv. Första veckan kommer vi att prata om länder som börjar på bokstaven A som Armenien och Australien. Vecka 2 pratar vi om länder som börjar på bokstaven B, Bulgarien I projektet kommer vi också jobba med musik och dans som härstammar från det aktuella landet. Varje vecka lär vi oss något eller några tecken.
Förskola
Då vi har några barn som pratar annat modersmål än svenska på Kajutan och att barnen visar ett stort intresse för andra språk och länder, har vi valt att jobba med projektet Världen. Första veckan kommer vi att prata om länder som börjar på bokstaven A, som i Azerbajdzjan och Australien. Vecka 2 pratar vi om länder som börjar på bokstaven B, till exempel Brasilien. Så fortsätter vi tills vi gått igenom hela alfabetet. Vi kommer med hjälp av barnen lära oss lite mer om de olika länderna, till exempel hur olika länders flagga ser ut, vad som är typiskt "veckans" land, vad man äter där, vilka djur som bor i landet, vilket språk man pratar, med mera. I projektet kommer vi också jobba med musik och dans som härstammar från det aktuella landet. Då vi kommer prata om världen så kommer vi prata om mångfald. Att vi alla är människor men att vi kan se olika ut och att vi kanske lever på lite olika sätt, vi kanske tror på olika saker och vi är från olika kulturer

Innehåll

 

Vi på Kajutan vill ta tillvara på barns intresse och bygger vidare på dem, därav börjar vi med projektet Världen. Vi kommer med hjälp av barnen lära oss lite mer om de olika länderna, till exempel hur olika länders flagga ser ut, vad som är typiskt "veckans" land, vad man äter där, vilka djur som bor i landet, vilket språk man pratar, med mera.
I projektet kommer vi också jobba med musik och dans som härstammar från det aktuella landet. Matematik och naturvetenskapliga experiment kommer att ingå varje vecka i världstemat. Detta kommer ni att kunna läsa om i Unikum varje vecka.

I läroplanen står det att:

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.

Förskolan ska ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att barn med de egna erfarenheterna som grund söker förstå och skapa sammanhang och mening. De vuxna ska ge barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende. Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. 

Då vi kommer prata om världen så kommer vi prata om mångfald. Att vi alla är människor men att vi kan se olika ut och att vi kanske lever på lite olika sätt, vi kanske tror på olika saker och vi är från olika kulturer. I Läroplanen står det; den växande rörligheten över nationsgränserna skapar en kulturell mångfald i förskolan, som ger barnen möjligheter att grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: