Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musen Bus Bornholm

Skapad 2016-08-22 15:15 i Förskolan Uranus Kristinehamn
Arbeta med språket utifrån materialet Bornholm.
Förskola

Vi arbetar med ett material utifrån Bornholmsmodellen för att stimulera och utveckla barnens språk.

Innehåll

Förväntat resultat (utvärderas som resultatkvalitet)

Att barnen utvecklar sitt språk och sin sociala förmåga. Utvecklar begreppsförståelse inom olika områden. Utvecklar tillit till sin egen förmåga. Detta skall märkas genom att barnen utvecklar sin kommunikativa förmåga. Vi hoppas kunna se glädje och trygghet i deras interaktion med både barn och vuxna. Detta bidrar till att ge barnen grundläggande förmåga att kunna kommunicera verbalt. Detta är avgörande för barnets fortsatta lärande. Verksamheten påverkas genom att vi har lagt fokus på barnens individuella språkutveckling och ska därför delar in barnen i mindre grupper och arbetar utifrån barnets egna förutsättningar. Vi arbetar med ålderindelade grupper och anpassar verksamheten efter barnens olika individuella förmågor och aktivt samarbetar mellan de åldersindelade avdelningarna.

Ramar för arbetsområdet - struktur (utvärderas som strukturkvalitet)

Vi har möjlighet att arbeta inomhus, utomhus, i skogen, i gymnastikhallen och andra platser utanför förskolan så som till exempel bibliotek och lekplatser. De styrkor vi ser i barngruppen är att det är stor variation i barnens utvecklingsnivåer så som sociala förmågor och språkliga förståelse. Genom detta kan vi se att barnen som kommit längre i sin utveckling har en positiv inverkan på sina kamrater. Personalgruppen har också olika lång erfarenhet och utbildning. Ett gott samarbete i personalgruppen gynnar barnens utveckling.

Arbetet med denna planering kommer att fortgå under hela läsåret 2016-2017. Arbetet kommer läggas upp utifrån färdiga material inom Bornholmsmodellen och Babblarna, som förskolan har tillgång till. Kostnader för verksamhet är de som tillkommer för förbrukningsmaterial och busskort.          

Hur vi genomför arbetsområdet - process (utvärderas som processkvalitet)

Vi planerar aktiviteter utifrån barnens intresse och inflytande men även utifrån personaltillgång, aktiviteterna skall gynna barnens utveckling. I grunden utgår vi från tre olika åldersindelade grupper. Arbetssättet vi skall använda är ett barnfokuserat där vikten läggs vid barnens intresse och glädje. Barnen återberättar och dokumenterar sina upplevelser kontinuerligt.

De kritiska aspekter vi ser i arbete är att alla aktiviteter inte kan fånga alla barns intresse och förmågan att förstå, där i ligger personalens utmaning att se och utveckla aktiviteter som kan utmana alla barn. Genusperspektivet i arbete ligger vid att vi bortser från barnens könstillhörighet och utformar aktiviteter utifrån barnens intresse och förmåga att engagera sig i det vi erbjuder. Vi uppmuntra alla barnen att delta i alla former av aktiviteter för att motverka stereotypa könsmönster. I alla planerade aktiviteter och situationer arbetar vi utifrån förskolans läroplan. Vi följer upp och utvärderar arbetet kontinuerligt under terminen, genom att dokumentera och reflektera.       

Föräldrarnas upplevelse - service (utvärderas som servicekvalitet)

Föräldrainflytande är viktigt för vår verksamhet. Vi vill att föräldrarna skall känna delaktighet i vad barnen gör och lär sig på förskolan och där igenom kunna förstå och bidra till deras fortsatta lärande. Vi vill att föräldrarna märker att barnen har ett intresse av att berätta om det som de har upplevt på förskolan. 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: