Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi, 7c, HT 16, Ekologi, miljö och hållbar utveckling

Skapad 2016-08-22 15:39 i Ekdalaskolan Härryda
Under hösten kommer vi att jobba med arbetsområdet ekologi, miljö och hållbar utveckling. Ni kommer bland annat få lära er om olika ekosystem och vad som påverkar dem. Under arbetsmomentets gång kommer ni få öva er på att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
Grundskola 7 Biologi

Under hösten kommer vi att jobba med arbetsområdet ekologi, miljö och hållbar utveckling. Ni kommer bland annat få lära er om olika ekosystem och vad som påverkar dem.

Under arbetsmomentets gång kommer ni få öva er på att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

Ni kommer vidare jobba med att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen och samhället.

Innehåll

Vad ska jag som elev utveckla.

Ni kommer öva er på att samtala och diskutera, söka information, använda er av informationen i minecraftprojektet.

Vad ska vi arbeta med?

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer arbeta med:

 • texter
 • filmer
 • frågor
 • diskussionsuppgifter
 • genomgångar
 • minecraftsbyggande

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Under lektionerna har ni elever stort inflytande över arbetsformer och delvis arbetsuppgifter.

Efter arbetsmomentet avslutats så kommer vi även ha en utvärdering.

 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Du får möjlighet att visa dina kunskaper genom att:

 • delta i lektionernas uppgifter så som diskussionsuppgifter och teoretiska uppgifter.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Bi  E 9
  Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
 • Bi  E 9
  I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
 • Bi  E 9
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Bi  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
 • Bi  E 9
  Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
 • Bi  E 9
  Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
 • Bi  C 9
  Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
 • Bi  C 9
  I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
 • Bi  C 9
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Bi  C 9
  Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
 • Bi  C 9
  Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
 • Bi  C 9
  Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
 • Bi  A 9
  Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
 • Bi  A 9
  I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
 • Bi  A 9
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Bi  A 9
  Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
 • Bi  A 9
  Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
 • Bi  A 9
  Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.

Veckoplanering

 

Vecka

 

 

Sidor

Innehåll:

35

 

 

138-142  (Spektrum     äldre upplaga) 143-147

Inledning ekologi, ekosystem, vad påverkar, population, samhälle, näringsväv, kamp för livet, naturligt urval - anpassning.


Specialisering, ekologisk nisch, artrikedom, anpassa sig, vinterns anpassningar, balans i ekosystemet, förändring i balans, människans påverkan.

36

 

 

164-168


169-173

Inledning miljö, koldioxid, växthuseffekten, fossila bränslens påverkan, översvämning och förändrat klimat, minska fossila bränslen, biobränslen.

Spara energi, ozonskiktet, tjocklek, livsviktigt, ozonhålens påverkan, freon, minska ozonhålet, marknära ozon, skador av marknära ozon

37

 

 

174-178


186-189

Försurning, svavel- och kväveoxider, sura ämnen färdas långt, känslig berggrund, skadade sjöar, skogsskador, dricksvatten, kulturminnen.

Minskande mångfalld, ensidigt skogsbruk, naturskogar, tropisk regnskog, jordbruk, hot mot mångfalld i haven

38

 

 

190-193194-196

Energikällor förr, fossila bränslen ger energi, kärnkraft, förnybar energi, flödande källor, biobränslen, energi i världen.

Konsumtion, miljömärkning, rättvisemärkta, transporter, effektivisering

39

 

 

197-201 

Hållbar utveckling, lokalt, globalt, fler fattiga, ekologisk hållbarhet, social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, handel globalt/lokalt, sammanfattning

minecraft

40

 

 

 


 

minecraft


minecraft

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: