Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första världskriget (HT16)

Skapad 2016-08-22 16:35 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
En planering om första världskriget för år 9.
Grundskola 7 – 9 Historia

Du har tidigare bekantat dig med den industriella revolutionen, då samhällen övergick från jordbruk till industri. Det har förändrat såväl människans som planetens förutsättningar. Du har också lärt dig om den franska revolutionen, då människor började se på samhället med nya ögon och ifrågasätta sådant som tidigare setts som självklart.

Hur går historien vidare efter det? Nu är det dags att köra igång med världskrigens tid. 

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Det här arbetsområdet i historia tar vid där tidigare arbetsområden slutat. Tanken är att du ska få ett större historiskt sammanhang och en fördjupad förståelse för världen vi lever i idag. Vi kommer arbeta med orsaker som leder fram till första världskriget och dess konsekvenser. Därutöver kommer vi fundera över hur det förflutna påverkat nutiden och hur det som har varit kan ha betydelse för framtiden.

Historia är ett urval och en beskrivning av det som har hänt och kan se olika ut beroende på vem som berättar den. Historien kan på så sätt användas i olika syften och för att påverka människor. Det här kallas historiebruk. I det här sammanhanget kommer vi även arbeta med källkritik.

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att få:                                                                                                                                        

 • lyssna på genomgångar
 • se faktafilmer
 • läsa i texthäfte
 • diskutera i helklass och mindre grupp
 • använda Studi

Vad som kommer att bedömas:

Under det här arbetsområdet kommer du kunna visa dina förmågor både muntligt och skriftligt. Du kommer att få möjlighet att utveckla din analysförmåga, din kommunikativa förmåga, din begreppsförmåga och din källkritiska förmåga. Tänk på att försöka delta muntligt när vi diskuterar så att du visar dina förmågor så mycket som möjligt.

Arbetsmomenten är till för att du ska få chans att visa

 • hur väl du kan beskriva första världskriget genom att föra resonemang om orsaker, händelser och konsekvenser
 • hur väl du kan föra resonemang om samhällsförändringar och levnadsvillkor
 • hur väl du kan se samband mellan dåtid, nutid och framtid
 • hur väl du kan använda och föra resonemang om historiskt källmaterial
 • hur väl du kan använda dig av ord och begrepp vi gått igenom

Hur du får visa vad du kan:

Vi kommer att ha en skriftlig bedömningsuppgift om orsaker till kolonialism där du får feedback inför den skriftliga bedömningsuppgiften om orsaker till första världskriget. Därutöver kommer vi ha två skriftliga bedömningsuppgifter om källkritik med samma upplägg. Slutligen, kommer vi att ha ett muntligt bedömningstillfälle där du i mindre grupp får resonera om konsekvenser av första världskriget samt se samband mellan dåtid, nutid och framtid.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
 • Hi  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 9
  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
 • Hi  E 9
  Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
 • Hi  E 9
  Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
 • Hi  E 9
  Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
 • Hi  E 9
  Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
 • Hi  E 9
  I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Hi  C 9
  Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
 • Hi  C 9
  Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
 • Hi  C 9
  Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
 • Hi  C 9
  Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
 • Hi  C 9
  Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
 • Hi  C 9
  Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
 • Hi  C 9
  I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Hi  A 9
  Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
 • Hi  A 9
  Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
 • Hi  A 9
  Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
 • Hi  A 9
  Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
 • Hi  A 9
  Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
 • Hi  A 9
  Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
 • Hi  A 9
  I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: