Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Fg Organisk kemi åk 8 Kol, kolväten, alkoholer och organiska syror

Skapad 2016-08-22 20:22 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Kol, kolväten, fossila bränslen, plast, alkoholer, organiska syror
Grundskola 8 NO (år 1-3) Kemi

Livets kemi - Organisk kemi är kolföreningarnas kemi. Allt levande är uppbyggt av olika kolföreningar. Kolföreningar finns i mat, kläder, papper, fossila bränslen, plast mm. Ni ska nu läsa det första avsnittet i organisk kemi där vi tar upp olika kolföreningarna - hur de bildas, hur de är uppbyggda och vad de används till. 

Varför påverkar koldioxiden från förbränning av bensin växthuseffekten då koldioxiden från förbränning av alkohol inte gör det?

Vad är det som bränns i brännässlor?

Flera av ämnena i detta avsnitt stöter du på i ditt vardagsliv. Nu ska du koppla ihop dina vardagserfarenheter med kemikunskaperna.

Innehåll

Mål

Under arbetsområdet kommer du att:

 • Lära dig fakta om rent kol i olika former, kolets bindningar, kolväten, plaster, alkoholer och organiska syror
 • Rita strukturformler och då se likheter och olikheter mellan olika grupper av organiska föreningar
 • Förklara fotosyntesens och förbränningens roll i naturen, för samhället och människan.
 • Använda dina kunskaper om olika kolföreningar, som tex fossila bränslen och plaster, för att ta ställning i frågor som rör miljö.
 • Genomföra undersökningar samt redovisa och förklara resultaten
 • Använda olika kemiska begrepp för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan
 • Använda dina kunskaper i kemi för att ta del av naturvetenskapliga texter

Arbetets innehåll

Du kommer att arbeta med följande innehåll

 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer och kolatomens kretslopp
 • Hur kol-, väte-,syre- och kväveatomer sätts samman till olika organiska föreningar
 • Varför vissa kolföreningar löser sig i vatten när andra inte gör det
 • Fotosyntesen och förbränningen
 • Människans användning av energi- och naturresurser (fossila och förnyelsebara bränslen) och vad det innebär för en hållbar utveckling
 • Kemiska processer vid framställning, återvinning och nedbrytning av plaster
 • Källkritisk granskning av information

Arbetssätt och redovisningsform

Arbetssätt:

Du kommer att:

 • Bygga olika molekylmodeller
 • Söka fakta om olika kolföreningar och kritiskt granska de källor du använder
 • Planera och genomföra laborationer
 • Tolka resultat, dra slutsatser och ge förslag på förbättringar.

 

Redovisning:

 • Du ska visa läraren de molekylbyggen som du gör.
 • Dina kunskaper redovisar du muntligt genom att delta aktivt då vi har gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Du redovisar alla laborationer i ditt google-dokument. Följ laborationsmallen då du redovisar laborationerna. En av laborationerna kommer jag att bedöma.
 • Avsnittet avslutas med ett skriftligt förhör. 

  Sidor i kemiboken (Titano): Sid 160-182, 190-195 samt en stencil med laborationer.  Läs gärna sammanfattningarna på sid 200-202. Glöm inte att läsa på dina laborationer och anteckningar till förhöret.

Tid:

Avsnittet beräknas ta  ca 14 lektioner

 

 

 

Visa din kunskap - Bedömning

Bedömningen sker enligt matrisen nedan.

Reflektion

Läs igenom frågorna innan du sätter igång med arbetet. Då arbetet är avslutat ska du svara på dem i dialogrutan.

1. Hur mycket tid la du ner hemma på inläsning av bokens text?
2. Hur märks det under lektionerna att du tar ansvar för laborationerna?
3. Hur använde du dig av mina laborationskommentarer?
4. Vad ska du tänka på under nästa avsnitt av kolföreningarnas kemi för att du ska få så bra kunskaper som möjligt?

Uppgifter

Matriser

NO Ke
NF Kunskapstabell Kemi 7-9

Ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Ej läst
Aspekt 1
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Aspekt 2
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Aspekt 3
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Aspekt 4
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Aspekt 5
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Aspekt 6
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Aspekt 7
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Aspekt 8
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Aspekt 9
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Aspekt 10
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Aspekt 11
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Aspekt 12
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara kemiska samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexa kemiska samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa kemiska samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Aspekt 13
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Aspekt 14
Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: