Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ht 2016 4A, Ljungskileskolan

Skapad 2016-08-22 20:25 i Ljungskileskolan Uddevalla
Grundskola 4 Matematik

Arbetet i matematik under höstterminen 2016

Innehåll

Inledning

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Vad säger kursplanen i matematik?

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Undervisningen innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Konkretisering av målen

Du skall ha kunskap, visa förståelse och färdigheter vad gäller:

En klar grundläggande taluppfattning och kännedom om de enskilda siffrornas talvärde
En förståelse och en förtrogenhet för räknesättens (addition, subtraktion, multiplikation och division) olika innebörder samt förstå hur de hör ihop
Att lösa uppgifter med hjälp av huvudräkning, skriftliga räknemetoder, algoritmräkning (uppställning) och miniräknare
Utantillkunskaper i additions-, subtraktions- , multiplikations och divisionstabellerna
Förmåga att välja räknesätt och lösningsmetod för att lösa problem i vardagliga situationer
Att lösa uppgifter med hjälp av huvudräkning, skriftliga räknemetoder, algoritmräkning (uppställning) och miniräknare
Att kunna ge ett ungefärligt svar på en uträkning
Att namnge, rita och känna till egenskaper hos några geometriska objekt
Metod för hur omkrets kan bestämmas och beräknas
Jämföra, mäta och uppskatta längd samt växla mellan olika längdenheter
Läsa av fakta och själv ordna fakta i en tabell
Läsa, förstå och rita stapeldiagram


Hur jobbar vi?

Vi lär genom att:

Arbeta praktiskt och teoretiskt

Lyssna och diskutera
Arbeta enskilt, i par och i grupp
Använda matematiska hjälpmedel så som miniräknare

Vad ska bedömas?

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 6
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  E 6
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Matriser

Ma
Matematik ht 2016 4A, Ljungskileskolan

Taluppfattning
Du kan läsa och skriva tal inom talområdet 0-10000.
Du förstår vårt talsystem.
Du kan ordna tal efter storlek.
Du kan läsa av och sätta ut tal på en tallinje.
Addition och subtraktion
Du förstår hur addition och subtraktion hör ihop.
Du ska veta hur likhetstecknet används.
Du kan addera och subtrahera inom talområdet 0-10000.
Du kan använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter och vid problemlösning.
Geometri
Du ska veta något om hur man mätte längd förr.
Du kan mäta och rita sträckor.
Du kan uppskatta och mäta längd.
Du kan växla mellan olika längdenheter.
Du ska känna till egenskaper och namnen på några geometriska figurer.
Du kan rita rektanglar, kvadrater och trianglar med givna mått.
Du kan räkna ut figurers omkrets.
Multiplikation och division
Du förstår hur addition och multiplikation hör ihop.
Du kan multiplicera med hela tiotal och hundratal. T.ex. 6x50, 6x500
Du kan multiplicera tal som 5x38 och 3x485.
Du förstår hur multiplikation och division hör ihop.
Du kan använda kort division.
Du kan välja rätt räknesätt för att lösa en uppgift.
Tabeller och diagram
Du kan hämta fakta i tabeller.
Du kan ordna fakta i en tabell.
Du kan läsa av och förstå stapeldiagram.
Du kan göra en avprickningstabell.
Du kan rita stapeldiagram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: