Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magic 8 Engelska för år 8, Forrest Gump Week 34-41

Skapad 2016-08-22 20:45 i Hallenskolan Mölndals Stad
Vi jobbar med de fyra färdigheterna, läsa, skriva, lyssna och prata på olika sätt. Se detalj planering nedan. Just nu arbetar vi med området Forest Gump som är det första kapitlet i Magic 8.
Grundskola 8 Engelska

Warm-up: What are you good at? Läsförståelse: Forrest Gump Hörförståelse: Forrest Gump Movietime: - extra Talövning: Booking train tickets Grammatik: The past and perfect tenses Faktatext: Bruce Lee Movietime - extra Hörförståelse: First flight Grammar: The future Läsförståelse: Bend it like Beckham - extra Warm-up: Boys and girl? Läsförståelse: Notting Hill Hörförståelse: Notting Hill Talförståelse: Ordering a meal Grammatik: present continuous Hörförståelse: Eating out, Eating out theater - extra Läsförståelse:Trapped in love Grammatik: pst continuous Läsförståelse: Love dad

Watch movies Forrest Gump and Bend it like Beckham compare movies and books.

Innehåll

Målbeskrivning

Målen med undervisningen är att utveckla din förmåga att:

-skriva texter anpassade efter olika sammanhang och teman som vi har arbetat med -förstå och tolka olika slags texter -förstå och tolka talad engelska i olika sammanhang -formulera sig och kommunicera muntligt

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Så här jobbar vi:

Writing (all the writing productions must be handed in to your teacher) • You are a reporter and you are going to have an interview with Forest Gump, prepare questions and write an article of your interview. • Write at least 15 sentences by using the words from page 6 in your trainer.

Reading • Read the book, Forest Gump

Listening • Listen to Forest Gump, do the check the words and listen and answer on page 9 in your classbook. • Watch the movie, Forest Gump. Talking • What are you good at? Do the Warm up on page 6 in your classbook. Compare your answers and discuss it with 2 friends. Make a word list of words you find in your spare time, ex. Dancing, playing football. • Retell the story about Forest Gump, use the drawings on page 10 in your classbook. • Use the Dialogue on page 11 and page 15, make your own dialogue. Work together with one or two friends.

Working with grammar and with vocabulary • work in your trainer on page 6,8,10, 11 • work with the Past and Perfect Tenses on page 15 in your trainer and on page 12 In your classbook. • Make your own crosswords

Homework

Bedömning

Se bedömningsmatris

Matriser

En
ENGELSKA Lgr11 bedömningsmatris

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
FÖRSTÅ VAD NÅGON SÄGER (förstå och tolka)
Förstå innehållet i talad engelska.
Förstår vad någon säger i anpassat tempo och i kända vardagssituationer. Förstår enkelt tal med kända ord och fraser om t.ex. information om familj, närmiljö och egna intresseområden. Återberättar på ett enkelt sätt och/eller svarar på frågor.
Förstår helheten i en t.ex. enkel konversation, berättelse eller beskrivning. Förstår innehållet om det handlar om ämnen som man t.ex. stöter på i skolan, på fritiden. Återberättar huvudinnehållet.
Förstår helheten även i snabbt taltempo under förutsättning att ämnet är någorlunda välbekant. Förstår innehållet i längre framställningar, t.ex. redovisningar, berättelser, diskussioner. Återberättar både helhet och detaljer.
Förstår helheten samt detaljer, både inom kända och okända områden. Förstår språket i stora drag vid tydligt tal t.ex. i radio- och TV-program om aktuella frågor eller om ämnen av personligt intresse. Återger innehållet i helhet och detaljer. Drar även slutsatser om innehållet dvs." lyssnar mellan raderna”.
SAMTALA (kommunicera, formulera)
t.ex. samtal, diskussion, argumentation
Deltar i samtal på ett enkelt sätt om välbekanta områden som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information, t.ex om familj, fritidsintressen och resor. Ställer och besvarar enkla frågor inom välbekanta områden.
Deltar i samtal inom olika välbekanta områden och situationer. Ställer och besvarar frågor för att föra samtalet vidare samt inleder även enkla samtal.
Deltar i samtal inom både välbekanta och nya ämnesområden. Inleder samtal om ämnen av personligt intresse eller med anknytning till vardagslivet. Ställer och besvarar frågor, framför åsikter samt diskuterar. Ställer följdfrågor för att bidra till att föra samtalet vidare.
Inleder och deltar i samtal på ett ledigt sätt i olika situationer. Ställer och besvarar frågor och följdfrågor för att föra samtalet vidare. Tar aktiv del i diskussioner genom att förklara och försvara åsikter samt bemöter andras argument.
LÄSA OCH FÖRSTÅ (förstå och tolka)
Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.
Läser och förstår huvudinnehållet i tydlig och enkel text, som till största delen består av vanligt förekommande ord som hör till vardagen. Återberättar på ett enkelt sätt och/eller svarar på frågor.
Läser och förstår innehållet i vardagliga texter inom kända områden. Återberättar huvudinnehållet.
Läser och förstår innehållet av olika typer av texter, även inom okända ämnesområden som är anpassade efter ålder. Återberättar både helhet och detaljer.
Läser och förstår innehållet i olika slags texter. Förstår innehållet även inom områden som ligger utanför egna intressen och erfarenheter. Återger, samt drar slutsatser om innehållet, dvs.”läser mellan raderna”.
SKRIVA SÅ ANDRA FÖRSTÅR (kommunicera, formulera)
Kunna uttrycka sig skriftligt.
Använder kända ord och fraser med ett enkelt språk så att alla förstår. Skriver enkel, sammanhängande text om ämnen som är kända och/ eller av personligt intresse, t.ex. om familj, vänner och fritidsintressen.
Använder kända ord/fraser så att mottagaren förstår. Berättar och beskriver kortfattat och på ett enkelt sätt, t.ex om egna upplevelser samt framför egna åsikter. Har förmåga att argumentera för eller emot en viss ståndpunkt.
Uttrycker sig så andra förstår. Använder ordförrådet på ett tydligt, sammanhängande och säkert sätt för att utveckla budskapet genom att beskriva, förklara och förtydliga. Skriver texter av olika slag som anpassas efter mottagare och syfte.
Uttrycker sig så andra förstår genom att skriva sammanhängande texter som både visar på helheten och detaljer. Använder nyanser, omformuleringar, synonymer för att utveckla innehållet och variera språket. Skriver texter av olika slag med en stil som passar tillfället.
LÖSA PROBLEM (språkliga strategier)
Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda t.ex. förstår av sammanhanget, ordbok, kroppsspråk, omformulerar sig, använder synonymer, ställer frågor, följdfrågor…
Känner till olika strategier, tillvägagångssätt, för att förbättra och utveckla språket och förståelsen. Behöver stöd i val av lämplig strategi för att kunna kommunicera eller förstå budskapet.
Använder sig av någon form av strategi för att förstå och göra sig förstådd. Använder inte alltid den lämpligaste strategin utifrån situationen.
Använder olika strategier för att förstå och göra sig förstådd. Anpassar dem utifrån situationen och behovet för att lösa språkliga problem som kan uppstå.
Gör medvetna val och använder lämpliga strategier utifrån situationen för att förstå och göra sig förstådd. Använder t.ex. omformuleringar och synonymer för att lösa språkliga problem som kan uppstå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: