Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria: Antiken till modernismen

Skapad 2016-08-22 21:22 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Grundskola 7 – 9 Svenska
Till grund för arbetet är en övergripande sammanfattning av de litterära epokerna från forntiden till modernismen. Du får lära dig vad som är typiskt för de olika epokerna. Du läser en klassiker och skriver en textanalys och en resonerande text. Du gör ett författarporträtt och fördjupar dig inom en epok.

Innehåll

Temaarbete i litteraturhistoria 

 • Detta moment ska lära dig mer om de litterära epokerna:  forntiden, antiken, medeltiden, renässansen, upplysningen, romantiken, naturalism, realismen och modernismen. Och Du kommer att få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Och varför ska du lära dig det här? 

 • Antiken är grunden till vårt västerländska sätt att leva. 
 • De olika litterära epokerna räknas till vårt kulturarv, vilket måste föras vidare till nästkommande generationer. 
 • Kulturhistorisk medvetenhet bidrar till ett rikare och vidare tankeliv. 
 • Kännedom om de klassiska berättelserna ger djupare förståelse av människan. 
 • Skrivövningar leder till att du blir en säkrare skribent. 
 • Att göra analyser förbättrar ditt teoretiska tänkande.

Centralt mål

 • Ta del av kända författare och dess verk genom tiderna
 • Kunna sätta författaren och författarens verk i relation till tiden hon/han levde i

Arbetsgång

Vi kommer att titta på en serie från UR, "Hej Litteraturen". I serien ingår sju filmer som berör antiken, medeltiden, renässansen, upplysningen, romantiken, realismen och modernismen. Vi kommer också att se en KN-presentation som sammanfattar varje epoks kännetecken. Vi kommer även att läsa utdrag ur kända berättelser från varje epok. 

 Du kommer att arbeta individuellt med en fördjupning av en författare där du sätter författaren och författarens verk i relation till tiden, epoken, hon/han levde i.   

 Du kommer också att  ge och ta emot respons på texterna.

Dessutom kommer du att träna att citera och göra källhänvisningar.


 För att minnas och lära kommer du att träna språkliga strategier genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Redovisning och bedömning

 Du ska  känna till de olika epokerna och hur de påverkat litteraturen som skapades under just den tidsperioden. Du ska också kunna visa att du kan söka och sammanställa information och hur man citerar och gör källhänvisningar

 Du ska redovisa dina kunskaper med skriftlig inlämning och muntlig presentation för att på så sätt också få ta del av klasskamraters kunskaper. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Gr lgr11
 • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Litteraturhistoria – Antiken till Modernismen

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Resonera om verk och upphovsman
Läsförståelse Sammanfattning med koppling till orsakssamband, tidsaspekter och andra texter.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du grundläggande läsförståelse
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du god läsförståelse.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du mycket god läsförståelse
Resonemang
Resonemang om budskap i ett verk – saga, roman, epos, novell, drama.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla resonemang om budskap som är tydligt framträdande i ett verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och kan läsas mellan raderna i ett verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och som kan läsas mellan raderna eller som är dolda i ett verk.
Resonemang
Resonemang om koppling verk till upphovsman/författare
Du kan föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Du kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Du kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman
Dra slutsatser
Du drar underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang det har tillkommit i.
Du drar då till viss del slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du drar relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du drar väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Litteraturhistoriska epoker
Kunskap om litteraturhistoriska epokerna
Du känner till de grundläggande dragen i de litteraturhistoriska epokerna och kan förklara dessa med hjälp av exempel.
Du känner till de flesta dragen i de litteraturhistoriska epokerna och kan göra kopplingar till epokens samtid.
Du har en helhetssyn över de litteraturhistoriska epokerna och vad som skiljer dem åt, och visar tydliga exempel på samband mellan epok och dess samtid
Skriva olika texter
Bokrecension och författarporträtt - Du följer språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
Sammanställningarnas struktur
Sammanställningarna innehåller beskrivningar och förklaringar, ämnesrelaterat språk samt struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar
Bearbeta text
Utifrån respons bearbetar eleven sin egen text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet.
Du tar emot de råd du får och du bearbetar din text till viss del.
Du tar till dig av de råd du får, bearbetardin text relativt väl och förstår varför du bör göra förändringarna.
Du tar till dig av de råd du får, du bearbetar dina texter noggrant och gör egna iakttagelser som leder till förbättringar.
Muntligt
Muntlig presentations av författare.
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: