Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser

Skapad 2016-08-23 08:39 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Kemi

Syror och baser finns runt omkring dig. Hur påverkar de ämnena omgivningen?

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
 • Ke  7-9
  Kemin och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.

Konkretisering

Du kommer att utveckla:

 • din förståelse för vad atomer och joner är och vad de spelar för roll i syror och baser
 • dig att kunna beskriva begrepp inom området
 • din förmåga att beskriva samband mellan t ex försuring och utsläpp samt kunna förklara hur försurningen kan motverkas
 • dina kunskaper för att beskriva pH-skalan och hur den tillämpas
 • se hur vanliga ämnen påverkar omgivningen och hur du ska hantera dessa
 • din kunskap om vissa specifika syror och baser
 • din förståelse för hur syror och baser motverkar varandra samt hur en buffert fungerar och används ur miljösynpunkt
 • din förmåga att laborera på ett säkert och effektivt sätt
 • din förmåga att dokumentera laborationer efter en given mall

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer att arbeta med flera laborationer där några kommer att lämnas in dokumentation på. Genomgångar av fakta och diskussioner med utgångspunkt på miljöproblem kommer att ingå. Vi avslutar området med ett skriftligt prov.

Bedömning

Din inlämnade dokumentation från laborationer, övrigt arbete på lektioner och det skriftliga prov du skriver bedöms enligt en matris.

Matriser

Ke
Syror och baser

Förmåga att granska information och kommunicera

Har ej nått kunskapskraven
Kunskapsnivå 1
Kunskapsnivå 2
Kunskapsnivå 3
Söka och använda information med trovärdiga källor
Kan inte söka och använda information på egen hand.
Kan med viss hjälp söka och använda relevant information.
Söker och använder relevant information.
Söker och använder relevant information på ett väl fungerande sätt.
Bemöta åsikter och ställa frågor
Bemöter inte några åsikter eller ställer frågor.
Bemöter åsikter och ställer frågor på ett sätt som till viss del för diskussionen framåt.
Bemöter åsikter och ställer frågor på ett sätt som för diskussionen framåt.
Bemöter åsikter och ställer frågor på ett sätt som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar den.
Framföra åsikter och argument
Framför inte åsikter och argument.
Framför åsikter och argument på ett enkelt sätt.
Framför åsikter och argument på ett utvecklat sätt.
Framför åsikter och argument på ett väl utvecklat sätt.

Förmåga att genomföra undersökningar

Har ej nått kunskapskraven
Kunskapsnivå 1
Kunskapsnivå 2
Kunskapsnivå 3
Genomföra undersökningar och använda utrustning
Har inte visat förmåga att genomföra och använda utrustning.
Genomför undersökningar och använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Genomför undersökningar och använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Genomför undersökningar och använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra resultat med frågeställningar och dra slutsatser
Har inte kunnat visa förmåga att jämföra resultat och dra slutsatser.
Kan jämföra resultat och dra enkla slutsatser med viss koppling till teorier och modeller.
Kan jämföra resultat och dra utvecklade slutsatser med relativt god koppling till teorier och modeller.
Kan jämföra resultat och dra välutvecklade slutsatser med relativt god koppling till teorier och modeller.
Förbättringar och rimlighet
Har inte visat förmåga att ge förslag på hur undersökningar kan förbättras.
För enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningar kan förbättras.
För utvecklade resonemang kring resultatets rimlighet och ger förslag på hur undersökningar kan förbättras.
För välutvecklade resonemang kring resultatets rimlighet och ger förslag på förbättringar samt visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera
Har inte visat att du kan skriva enkla dokumentationer
Skriver enkla dokumentationer
Skriver utvecklade dokumentationer
Skriver välutvecklade dokumentationer

Förmåga att använda begrepp

Har ej nått kunskapskraven
Kunskapsnivå 1
Kunskapsnivå 2
Kunskapsnivå 3
Kunskaper
Har inte tillräckliga kunskaper
Har grundläggande kunskaper inom området
Har goda kunskaper inom området
Har mycket goda kunskaper inom området
Föra resonemang om miljöpåverkan och åtgärder för hållbar utveckling
Har inte visat förmåga att föra resonemang.
För enkla och till viss del underbyggda resonemang och visar på några åtgärder.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder.
Använda naturvetenskapliga begrepp
Ditt sätt att använda de naturvetenskapliga begreppen är ej tillräckligt.
Du använder begrepp inom området på ett grundläggande sätt.
Ditt sätt att använda de naturvetenskapliga begreppen är goda.
Ditt sätt att använda de naturvetenskapliga begreppen är mycket goda.
Se samband
Beskriver inte sambanden tillräckligt
Beskriver samband i hur syror och baser har påverkat samhället och ger exempel
Förklarar och visar på samband i hur syror och baser har påverkat samhället
Förklarar och visar samband samt drar paralleller för hur syror och baser har påverkat samhället
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: