Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Granens pedagogisk planering för fokusområdet Social och emotionell utveckling

Skapad 2016-08-23 08:48 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
...

Innehåll

Varför? Koppling till läroplan. Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)

Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera förståelse för samhällets gemensamma demokratiska värderingar.

Brodin och Hylander (2010) skriver om aktuell forskning påvisar att känslor och tankar utvecklas parallellt ständigt i växelspel och hur vuxna förhåller sig till barnen är av en stor vikt. De vuxna behöver sätta ord på barnens känslor.

I boken Lärande i praktiken ( Tulviste, Säljö 2000) skriver Säljö att det centrala för det sociokulturella perspektivet är kommunikation och språkanvändning som utgör förbindelsen mellan barnet och dess omgivning.

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

Vad? Vad är barnen intresserade av? Vilka kunskaper/erfarenheter har de idag? Vad har barnen delaktighet och inflytande i? Lärandeobjekt: vad riktar vi barnens intresse mot, utvecklar deras förståelse för och undervisar om?

Vi skall utföra aktiviteter och gemensamma lekar så att barnen får möjlighet att både samspela med varandra och lära känna de nya barnen i gruppen. Barnen skall därigenom få möjlighet att knyta kontakt med både vuxna och barnen för att skapa goda relationer.

Vi skall fokusera på vilka grundläggande värden som är viktiga för att vara med andra människor på förskolan. I undervisningen så pratar och diskuterar vi med barnen " hur en bra kompis skall vara" , " hur skall vi göra för att alla trivs och känner sig trygga här" 

Vi använder temasagan " Piraterna och regnbågsskatten" och andra sagor för att visa på hur man är mot varandra, händelser som påverkar andra och hur man kan hjälpa varandra och hitta lösningar när det blir problem. Barnen får inflytande över innehållet på temaarbetet och de får också uttrycka vad de vill lära sig mer om utifrån temat.

Vi skall arbeta med olika känslor och barnen skall få möjlighet att härleda och beskriva sina egna känslor. Dessutom att barnen får  lära sig att uppfatta och förstå andras barns känslor.

Vad ska barnen få erfara/lära på utbildningen? Till exempel pedagogiska miljöer.

Våra 5-åringar kommer att delta i " matrådet" tillsammans med bl.a. kokerskan Kamilla och diskutera maten ex. Hur upplever vi maten med sinnena, varifrån kommer maten som vi äter mm. Därefter får barnen återberätta vad de talat om, till de andra barnen i gruppen.
4-åringarna kommer att vid några tillfällen vara med i köket och delta i viss tillagning samt vara med på sinnesövningar.
På Granen kommer pedagogerna i våra rutinsituationer ta vara på möjligheten att låta barnen bli mer självständiga och utveckla sina förmågor på bästa sätt. Barnen ska få uppleva att de klarar av att göra saker själv och därmed få känna tilltro till sin förmåga.

Vi kommer att lära barnen nya ramsor och sjunga sånger. Barnen skall få delta och utveckla sina förmågor i rytmik och rörelse genom aktiviteter och sånglekar.
Vi skall utveckla barnens talspråk och ordförråd genom att samtala om det som finns i närmiljön och det som väcker intresse hos barnen. Barnen skall ges möjlighet att uttrycka sig, ställa frågor, reflektera och lyssna på varandra.
Vi kommer att utveckla barnens skapande förmågor och erbjuda olika material för att skapa. Tillsammans med barnen ska vi skapa en båt som barnen kan använda i leken. När barnen kommer med egna idéer så skall vi hjälpa till med redskap och ge förutsättningar för att skapa och tillsammans prova olika metoder, ställa frågor för att barnen ska försöka och testa problemlösningar.

Hur? Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vilka kunskaper behöver jag skaffa mig? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

Vi pedagoger är närvarande i barnens lekar och aktiviteter så att vi kan tillföra och hjälpa barnen så att de samspelar och att man ingriper och bearbetar konflikter eller missförstånd. När vi är delaktiga och ser situationer som uppkommer så förklarar vi för barnen och lyssnar på dem för att barnen skall få möjlighet att reda ut problemet och komma med förslag på vad man kan göra för att det ska bli bra igen.

Vi arbetar i mindre grupper då ska vi använda ett pedagogiskt material " stegvis". (Det innehåller handledning som lyfter känslor, normer och värderingar ). Där finns bilder och figurer som kan användas för att spela en situation eller ett dilemma där barnen kan relatera till sin egna erfarenheter och känna igen sig.

Vi delar upp barnen i mindre grupper och läser, tittar på bilderna i temaboken och barnen får ställa frågor, kommentera vad de är intresserade av. Utifrån vad barnen visar intresse för så kommer vi anpassa våra undervisningar och aktiviteter.

Hur planerar vi att arbeta med: Normkritiskt förhållningssätt, estetiska lärprocesser, flerspråkighet, hållbar utveckling, Grön flagg, kulturell mångfald, motorik & hälsa och värdegrund.

Vi arbetar med genus- och normkritiska dilemman för att barnen skall få vara jämställda och vårt förhållningssätt skall vara så att vi möter varje barn har lika värde.

Vi uppmuntrar barnen att prova och leka med allt lekmaterial , utklädningskläder mm. När barnen vill ha bekräftelse på vad de har på sig så kan vi säga något om klädernas funktion istället. För att förhindra att det är vissa färger som flickor/ pojkar klär sig i, så kan vi vara tydliga att det är OK att ha vilken färg som helst. 

Hållbar utveckling och grön flagg målen så kommer barnen få kännedom om;vattnets betydelse för liv, var finns vatten ?upptäcka och utforska vattnet i vår närmiljö. Barnen skall få vara med och skörda , smaka av våra rotfrukter, bönor som vi har i planteringslådan.

Flerspråkighet Vi har flera barn som pratar annat språk och därför arbetar vi med att lära varandra några ord som används i vardagen ex hej, kompis, leka. Vi behöver hjälp från vårdnadshavare att skriva orden och hur man uttalar dem.

Det finns språkochlek- väskor på flera modersmål att låna hem. Vi kommer också låna böcker på olika modersmål för att det skall vara tillgängligt på förskolan.

 

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnashavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: