Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Åk 3 HT 2016

Skapad 2016-08-23 10:56 i Idalaskolan Lunds för- och grundskolor
Pedagogisk planering i matematik
Grundskola 3 Matematik
...

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Undervisningens innehåll: Vad?

Du ska:

 • arbeta med tal upp till 1000 i addition och subtraktion.
 • träna på positionssystemet.
 • lära dig att lägga ihop:
  ental, t.ex. 9+4 och 59+4,
  tal med tiotal och ental, t.ex. 38+45
  tal med hundratal  och tiotal, t.ex. 420+230 samt
  tal med hundratal, tiotal och ental, t.ex. 213+132 och 147+235
 • lära dig att minska:
  med ental, t.ex. 12-8 och 62-5
  med tiotal och ental, t.ex. 40-25 och 44-25
  från hela hundratal, t.ex. 100-72 och 400-251
 • lösa textuppgifter med addition och subtraktion
 • lära dig att använda multiplikation, 3-ans och 4-ans tabell
 • lära dig att använda division, t.ex. dela lika och dela med tre och fyra.
 • träna på att läsa av klockan samt skriva vad klockan är på olika sätt
 • lära dig om olika enheter som t.ex. liter och deciliter
 • träna på att mäta med linjal och mäta omkrets
 • lära dig om skala, t.ex. förstora och förminska samt symmetri
 • lära dig vilket räknesätt som passar för att lösa en uppgift
 • räkna med de fyra räknesätten
 • skriva egna textuppgifter.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Geometri Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Undervisningens innehåll: Hur?

Du ska delta i gemensamma genomgångar och diskussioner.

Du ska arbeta enskilt och tillsammans med andra.

Du ska använda relevanta lärverktyg, konkret material och praktiska övningar.

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma   3
  Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
 • Ma   3
  Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
 • Ma   3
  Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ma   3
  Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Bedömning

Du ska visa din förmåga att:

 • förstå positionssystemet.
 • lägga ihop:
  ental, t.ex. 9+4 och 59+4,
  tal med tiotal och ental, t.ex. 38+45
  tal med hundratal  och tiotal, t.ex. 420+230
  tal med hundratal, tiotal och ental, t.ex. 213+132 och 147+235
 • minska:
  med ental, t.ex. 12-8 och 62-5
  med tiotal och ental, t.ex. 40-25 och 44-25
  från hela hundratal, t.ex. 100-72 och 400-251
 • lösa textuppgifter med addition och subtraktion
 • använda multiplikation, 3-ans och 4-ans tabell
 • använda division, t.ex. dela lika och dela med tre och fyra.
 • avläsa klockan samt skriva vad klockan är på olika sätt
 • kunna olika enheter som t.ex. liter och deciliter
 • mäta med linjal och mäta omkrets
 • förstå skala, t.ex. förstora och förminska samt symmetri,
 • använda det räknesätt som passar för att lösa en uppgift
 • räkna med de fyra räknesätten
 • skriva egna textuppgifter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: