Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion år 9 Världsreligionerna

Skapad 2016-08-23 13:57 i Almåsskolan Mölndals Stad
Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhangen som de ingår i. I dagens samhälle som är präglat av mångfald är kunskaper om religion och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.
Grundskola 9 Religionskunskap
Du kommer arbeta med Världsreligionerna : Judendom, Kristendom, Islam, Hinduism och Buddhism

Innehåll

Planeringens koppling till läroplanen

Syfte & Förmågor att utveckla

Centralt innehåll

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

Du kommer att få undervisning om... (Vad?)

Judendom, kristendom, Islam, buddhism och hinduism.

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

Vi kommer att läsa texter, svara på frågor , söka information via webbsidor, se filmer, diskutera och ha läraledda genomgångar.

Tidsplanering:

Vecka

34-35  Judendom

36 Kristendom

37 Islam

38-39 Hinduism

42-43 buddism

Examination genom Inlämningar av frågor under veckorna.

Samt att det avslutas med en Inlämningsuppgift där ni skall jämföra religionerna. Ni kommer få några uppgifter från NP i religion.

 

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt:

Vi kommer repetera mycket ord och begrepp samt att vi kommer se de stora linjerna i varje religion. Helt enkel ha grundläggande kunskap om världsreligionerna.

 

 FFörsök svara på följande frågeställningar

  • Vilka likheter och skillnader kan du se?
  • Vilka för-och nackdelar finns det med religionerna, enligt dig
  • Förklara varför!Vilken religion skulle du själv välja om du måste göra ett val?
  • Har religionen förändrats med tiden?
  • Hur har religionen spridits och hur påverkar den samhället omkring?
  • Hur tror du att en människas identitet formas av religion?
  • Har uppväxten någon betydelse när det gäller om man är troende eller ej? På vilket sätt?
  • Vilka positiva/negativa sidor finns med religioner?
  • Hur skulle samhället se ut utan religioner?

 

Följande kommer att bedömas:

Se matris!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9

Matriser

Re
Ämnesmatris - Religion 7-9 Lgr11

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Kunskap om världens religioner
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder(religiösa texter) och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter och skillnader
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Påverkan samhälle-religion
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhällets förhållanden och händelser beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhällets förhållanden och händelser beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhällets förhållanden och händelser beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Livsfrågor/-åskådningar
Eleven kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt(att få kunskap och förståelse för andra människor).
Eleven kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Etiska begrepp och modeller
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Informationssökning och Källhantering
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: