Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska i tvåan

Skapad 2016-08-24 09:07 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
I tvåan tar vi oss an flera nya roliga läs- och skrivuppgifter för att nå kunskapskraven i svenska. Vi går djupare in olika genrer och tittar närmare på information och källor. Häng med!

Innehåll

Hur vi ska lära oss

Vi använder oss av skrivandet för att öva alla de olika områdena i svenskämnet: Läsa och skriva, Tala, lyssna och samtala, Berättande texter och sakprosatexter, Språkbruk samt Informationssökning och källkritik. För att lyckas med det krävs för varje projekt ett pärlband av planerade aktiviteter som klassgemensamt övande, pararbete, feedback, mer pararbete, uppläsningar och delande av slutprodukten. Vi kallar det för rika uppgifter.

Vi kompletterar de rika uppgifterna med läsläxa som fokuserar på läsförståelsestrategierna.

Syfte ur Lgr 11

Centralt innehåll ur Lgr 11

I årskurs 1-3

Matriser

Sv SvA
Svenska 1-3

Läsutveckling åk1-3

A
B
C
Eleven kan namnge de flesta bokstäver och vet hur de låter,
Eleven är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras allt mer med hjälp av ortografisk helordsläsning,
Eleven läser texter obehindrat med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin,
urskiljer ord i meningar,
läser enkla meningar utan bildstöd med flyt,
utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller krångliga ord,
har förstått principen för hur man ljudar ihop ord,
stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang,
rättar sig själv vid läsning,
läser enkla ord och meningar med hjälp av både logografisk läsning och ljudningsstrategin, och
läser om och rättar sig själv vid behov,
läser elevnära skönlitterära texter och återberättar handlingen muntligt,
visar förståelse för innehållet.
visar förståelse för texters innehåll genom att återberätta och besvara frågor, och
läser elevnära faktatexter samt beskriver innehållet muntligt,
börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.
drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.

Skrivutveckling åk1-3

A
B
C
Eleven prövar att skriva för att berätta,
Eleven skriver text med enkel handling,
Eleven skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning,
har skrivriktningen klar för sig,
gör mellanrum mellan orden,
skriver beskrivande texter med relevant innehåll,
utforskar skrivandet genom att använda versaler och /eller gemener,
visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt,
söker och hämtar information från någon anvisad källa,
kan koppla ihop flera bokstäver med bokstavsljuden, och
kan stava några för eleven vanligt förekommande ord, och
kan stava många för eleven vanliga ord, och
bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och interpunktion mer än sporadiskt.
skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.
använder stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.

Tala, lyssna och samtala åk 1-3

A
B
C
Eleven kan berätta om något den varit med om.
Eleven kan prata med andra om saker den känner till.
Eleven kan prata med andra om saker den känner till och ställer frågor, ger kommentarer och säger vad den tycker.
Eleven kan med hjälp av bilder berätta en historia.
Eleven lyssnar, kommer ihåg och genomför en instruktion/uppgift när läraren ger den till hela klassen.
Eleven kan berätta om saker som händer i vardagen så att det är lätt för den som lyssnar att förstå.
Eleven lyssnar, kommer ihåg och genomför en instruktion/uppgift när läraren ger den bara till eleven.
Eleven kan ge muntliga instruktioner till en kamrat, exempelvis förklara en lek.
Eleven kan ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Eleven lyssnar utan att avbryta när kamrater berättar.

Informationssökning och källkritik

A
B
C
Eleven vet att det är skillnad på skönlitteratur och faktatexter.
Eleven kan söka information från böcker, tidskrifter och webbsidor för barn som någon visar för eleven.
Eleven kan söka information från en källa som någon visar och skriva en enkel faktatext med den viktigaste informationen.
Eleven förstår alfabetisk ordning och kan sortera efter första bokstaven i ord, ex: apa, bil, citron
Eleven kan sortera ord i alfabetisk ordning efter andra och tredje bokstaven.
Eleven kan använda viktiga ord som hör ihop med den skriver om. Eleven skriver så att det är tydligt vad texten handlar om.
Eleven kan använda bilder för att göra det den vill berätta med sina texter tydligare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: