Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema vatten ht 16

Skapad 2016-08-24 13:59 i I Ur och Skur Statarlängan, grundskola Grundskolor
Ett tema kring vatten
Grundskola 1 – 2 NO (år 1-3)

Syfte Vatten är en förutsättning för allt liv på jorden och för oss i Sverige är det en självklarhet att ha tillgång till färskt vatten.I andra delar av världen är detta inte en självklarhet.Idag lever 780 miljoner människor utan tillgång till rent vatten. Att göra en djupdykning inom flera ämnen kring vatten utifrån olika perspektiv och via flera sinnen vill vi bredda elevernas tankar kring vatten, något vi lätt tar för givet. En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

Innehåll

Centralt Innehåll

Centralt Innehåll:

 Temat är ämnesövergripande och berör utöver no/so även ämnena svenska, bild och idrott.

 • Vattnets kretslopp
 • Vattnets olika former och egenskaper
 • näringskedjor/ ekosystem i vatten
 • friluftsliv
 • diskussioner kring olika påståenden
 • experiment- ställa hypoteser
 • framställning av berättande bilder

 

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Året runt i naturen Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Undervisning

Undervisning
• Film, genomgångar
• Experiment

• Gruppmoment

 • Lekar ex. vattenmolekyler

 

 


Elevinflytande

Delar av undervisningen utgår ifrån elevernas erfarenheter, när de besökt olika slags vatten.


Centrala begrepp:
avdunstning, saltvatten, sötvatten, kretslopp, molekyler, fast, flytande, gas/ånga, densitet, näringskedja


Konkretiserade mål:
Du ska känna till vattnets kretslopp och vattnets olika faser.
Du ska kunna resonera kring vad som flyter och sjunker. 

Du ska kunna redovisa hur en näringskedja i vatten kan se ut. 

Matriser

NO
"Big five"

FÖRMÅGA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
NIvå 4
BEGREPPSLIG FÖRMÅGA
Du använder inga ämnesspecifika begrepp eller använder dem felaktigt.
Du använder några korrekta och ämnesspecifika begrepp.
Du använder flera ämnesspecifika begrepp, som dessutom förklaras och används på ett begripligt och korrekt sätt.
Du använder i stor utsträckning ämnesspecifika begrepp, vilka visar att du har en fördjupad kunskap om ämnet.
ANALYS FÖRMÅGA
Du har inte visat att du kan göra jämförelser/analyser och påvisa samband. Du beskriver inte orsaker och konsekvenser.
Du gör någon eller några jämförelser/analyser.
Du gör några relevanta jämförelser. Du har förmåga att se likheter och skillnader och du beskriver orsaker och konsekvenser på ett enkelt men klart sätt.
Du gör mycket relevanta jämförelser/analyser. Du visar också att du kan växla mellan olika perspektiv och att du kan föreslå egna lösningar på komplexa problemställningar.
FÖRMÅGA ATT HANTERA INFORMATION
Du behöver hjälp med att hitta rätt typ av information. Du behöver också hjälp med att bearbeta information och att veta skillnaden mellan fakta och värderingar. Du behöver hjälp att söka information från olika källor.
Du kan hitta enklare fakta i olika typer av källmaterial. Du använder och bearbetar information från ett par källor.
Du letar aktivt upp olika källmaterial för att få idéer till ditt arbete. Du kan välja ut och värdera den information som passar till uppgiften. Du använder också flera olika källor och granskar dem på ett kritiskt sätt.
Du visar stor förmåga att leta upp, välja ut och kritiskt granska och värdera det material som passar bäst till ditt arbete. Du undersöker och jämför olika källor.
KOMMUNIKATIV FÖRMÅGA
Du har inte visat att du kan uttrycka några egna ståndpunkter eller åsikter.
Du lyfter fram vissa egna åsikter och ståndpunkter och motiverar dessa på ett enkelt men förståeligt sätt. Du har visat att du kan framföra och bemöta argument.
Du visar god förmåga att uttrycka åsikter och ståndpunkter. Du motiverar även dina åsikter och ståndpunkter på ett tydligt sätt. Du framför och bemöter argument och kan i viss mån resonera kring andras argument.
Du visar mycket god förmåga att uttrycka åsikter och ståndpunkter. Du motiverar även dina åsikter och ståndpunkter på ett mer djupgående sätt. Du framför och bemöter argument och kan på ett bemöta och resonera kring andras argument på ett mer avancerat sätt.
METAKOGNITIV FÖRMÅGA
Du behöver hjälp med att resonera och reflektera kring ämnets orsaker, konsekvenser och/eller lösningar. Fakta och slutsatser ger inte läsaren tillräcklig förståelse för ämnet.
Du resonerar och reflekterar något kring ämnets orsaker konsekvenser och/eller lösningar. Fakta och slutsatser ger läsaren viss förståelse för ämnet.
Du har god insikt i ämnets orsaker och konsekvenser och visar detta genom att de tankar du för fram underbyggs med hjälp av fakta. Fakta och slutsatser ger läsaren en god förståelse för ämnet.
Du har mycket god insikt i ämnets orsaker och konsekvenser och visar detta med ett ett tydligt logiskt tankemönster. De tankar du för fram underbyggs helt av faktatexten. Fakta och slutsatser ger läsaren en stor förståelse för ämnet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: