Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT16 Globalisering, migration och befolkningsfördelning

Skapad 2016-08-24 14:01 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Geografi
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Sh  7-9
  Individer och gemenskaper Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

Konkretisering

Målet med detta område är att eleverna ska förstå innebörden av begreppen globalisering, migration och befolkningsfördelning, samt hur de påverkar människan och samhället. Eleverna ska utveckla förmågan att resonera om de samband som finns dem emellan.

Undervisning/arbetssätt

Diskussioner och samtal i smågrupper och helkass.

Föreläsningar

Filmklipp

Arbete med praktiska och teoretiska uppgifter enskilt eller tillsammans med andra.

 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt under arbetes gång samt efter att arbetet avslutats och i form av en samlad bedömning. 

Det som kommer bedömas i ämnet geografi är:

Dina kunskaper i ämnet.

Din förmåga att resonera kring orsaker till och konsekvenser av jordens  befolkningsfördelning och människors migration.

Din förmåga att resonera kring olika lösningar på de olika problem som geografiområdet behandlar.

Din förmåga att undersöka omvärlden genom att använda olika geografiska källor

Din förmåga att använda begrepp som är kopplade till arbetsområdet.

 

Det som kommer bedömas i ämnet samhällskunskap är:

Din förmåga att visa på samband, resonera och argumentera om olika samhällsfrågor som området berör.

Din förmåga att resonera om källors trovärdighet. 

Matriser

Sh Ge
Globalisering, migration och befolkningsfördelning

Geografi

På väg mot målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ämneskunskaper som är
Ofullständiga
Grundläggande
Goda
Mycket goda
För resonemang som är
Resonemang kring orsaker till och konsekvenser av jordens befolkningsfördelningoch människors migration.
Ofullständiga
Enkla
Relativt väl utvecklade
Välutvecklade och nyanserade
För resonemang som är
Resonemang kring olika lösningar på de olika problem som geografiområdet behandlar.
Ofullständiga
Enkla
Relativt väl utvecklade
Välutvecklade och nyanserade
Undersöker omvärlden på ett
Din förmåga att undersöka omvärlden genom att använda olika geografiska källor
Ofullständigt sätt
Fungerande sätt
Relativt väl fungerande sätt
Väl fungerande sätt
Använder ämnesrelaterade begrepp
Inte alls eller i fel sammanhang.
På ett i huvudsak fungerade sätt
På ett relativt väl fungerade sätt.
På ett väl fungerande sätt.

Samhällskunskap

På väg mot målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Resonemang, samband och argumentation.
Din förmåga att visa på samband, resonera och argumentera om olika samhällsfrågor som området berör.
Ofullständiga
Enkla
Relativt väl utvecklade
Välutvecklade och nyanserade
Källkritik
Din förmåga att resonera om källors trovärdighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: