Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Prima 3A. Kapitel 1-3.

Skapad 2016-08-24 15:06 i Västra Karups skola Båstad
Matematik klass 3. Höstterminen 2016.
Grundskola 3 Matematik
Matematik genomsyrar vår vardag. Den finns överallt. Du använder den dagligen på många olika sätt. Denna planering utgår från vår mattebok "Prima matematik". Vi kommer även att arbeta mycket med problemlösning och muntlig matematik.

Innehåll

LÄRANDE / UNDERVISNING

När vi arbetar med dessa kapitel kommer du öva på att:

Kapitel 1

 • Dela upp tal på olika sätt.
 • Multiplicera och dividera med 2 och 4.
 • Visa naturliga tal på olika sätt.
 • Berätta något om matematikens historia.

Kapitel 2

 • Träna huvudräkning i addition.
 • Använda addition med uppställning och växling.
 • Beskriva en matematisk händelse på olika sätt.
 • Multiplicera och dividera med 5 och 10.

Kapitel 3

 • Undersöka sannolikhet.
 • Statistik, tolka och presentera information i tabeller och diagram.
 • Multiplikation och division med 3 och 6.
 • Klockan, analogt och dialogt.

 

Du kommer att arbeta på följande sätt:

 • träna de grundläggande matematiska begreppen genom praktiska övningar, spel och lekar
 • arbeta enskilt och tillsammans
 • arbeta med räknehändelser/problemlösning
 • ha gemensamma genomgångar
 • arbeta laborativt
 • ha matteprat: Hur tänker du?

 

BEDÖMNING

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Matematik åk 3

Taluppfattning och tals användning

 • Ma  1-3   Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3   Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
Du behöver utveckla din förmåga att:
Du har förmågan att:
Du har med säkerhet förmågan:
Du ska kunna storleksordna tal upp till tusen.
Du är osäker på talen upp till tusen.
Du kan storleksordna tal upp till tusen.
Du visar säkerhet i användandet av talen i ett utvidgat talområde.
Du ska kunna dela upp ett tal i ental, tiotal, hundratal och tusental.
Du är osäker på hur talen är uppbyggda. Kan ental, tiotal, hundratal och tusental med stöd av en vuxen eller konkret material.
Du vet hur tal är uppbyggda och du kan ental, tiotal, hundratal och tusental.
Du är säker på positionssystemet och kan använda dina kunskaper när du räknar ut högre tal.

 • Ma  1-3   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3  
Du behöver utveckla din förmåga att:
Du har förmågan att:
Du har med säkerhet förmågan:
Du ska kunna multiplikationstabellerna 1-6 och 10
Du kan tabellerna med hjälp av konkret material.
Du kan tabellerna med hjälp av olika strategier. ex. tabell 4 är svaret dubbelt så stort som i tabell 2
Du har automatiserat tabellerna.
Du ska förstå sambandet mellan multiplikation och division ex. 4x3=12 12/3=4 12/4=3.
Du förstår sambandet mellan multiplikation och division med stöd av en vuxen eller konkret material.
Du är säker på att multiplikation och division hör ihop i tabellerna 2, 5 och 10.
Du är säker på sambandet mellan multiplikation och division och använder ibland multiplikation som lösningsmetod vid division.
Du ska kunna skriftlig huvudräkning i addition och subtraktion med tiotals- och hundratalsövergång i talområdet 0-1000. Du ska kunna använda dig av olika strategier t.ex. talsorterna för sig, bakifrån med plus, räkna upp när talen ligger nära på tallinjen
Du kan addition och subtraktion med tiotals- och hundratalsövergång med stöd av en vuxen eller konkret material. Du är osäker på vilken strategi du kan använda.
Du kan addition och subtraktion med tiotals- och hundratalsövergång men använder bara en strategi till uppgifterna.
Du är säker på addition och subtraktion med tiotals- och hundratalsövergång och använder den strategi som är lämplig till uppgiften.
Du ska kunna uppställning med addition med minnessiffra upp till 1000
Du kan addition med minnessiffra med övergång på tiotal och hundratal med stöd av en vuxen eller konkret material.
Du kan addition med övergång på tiotal och hundratal. t.ex. 358+224
Du är säker på addition med övergång på tiotal- och hundratalsövergångar med flera minnessiffror och tal t.ex. 196+234+498

 • Ma  1-3   Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3   De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
Du behöver utveckla din förmåga att:
Du har förmågan att:
Du har med säkerhet förmågan:

Algebra

 • Ma  1-3   Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
Du behöver utveckla din förmåga att:
Du har förmågan att:
Du har med säkerhet förmågan:

Geometri

 • Ma  1-3   Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3   Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
Du behöver utveckla din förmåga att:
Du har förmågan att:
Du har med säkerhet förmågan:
Du ska kunna avläsa hela digitala klockan
Du kan hel och halv timmar.
Du kan läsa av hela den digitala klockan med hjälp av analog klocka.
Du kan hela digitala klockan.
Du ska kunna välja rätt måttenhet och göra enkla beräkningar t.ex. m, min, dl och kg.
Du kan välja rätt enhet med stöd av vuxen eller konkret material.
Du kan göra enkla beräkningar och väljer rätt enhet.
Du är förtrogen med samtliga måttenheter och kan göra beräkningar med dessa.

Problemlösning

 • Ma  1-3   Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3   Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
Du behöver utveckla din förmåga att:
Du har förmågan att:
Du har med säkerhet förmågan:
Du ska kunna lösa enkla problem genom att välja räknesätt och bedöma svarets rimlighet.
Du kan lösa enkla problem genom att välja räknesätt och bedöma svarets rimlighet med hjälp av en vuxen eller konkret material.
Du kan lösa enkla problem genom att välja räknesätt och bedöma svarets rimlighet.
Du kan lösa problem där du behöver använda flera beräkningar för att komma fram till svaret och bedöma svarets rimlighet.

Statistik

 • Ma  1-3   Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
Du behöver utveckla din förmåga att:
Du har förmågan att:
Du har med säkerhet förmågan:
Du ska kunna tolka och presentera information i tabeller och diagram.
Du kan läsa av ett stapeldiagram.
Du kan läsa av stapeldiagram och cirkeldiagram. Du kan sortera in information i ett stapeldiagram.
Du kan genomföra en egen undersökning och sortera in informationen i ett diagram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: