Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lönesamtal kommunals avtalsområde 16/17

Skapad 2016-08-24 18:32 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Lönekriterierna för kommunals avtalsområde. Gäller elevassistenter, skolvärdar, fritidsledare, barnskötare, dagbarnvårdare, servicepersonal och vaktmästare.
Medarbetarsamtal

Lönekriterierna utgår ifrån verksamhetens mål (nationella och kommunala styrdokument) och ditt uppdrag, där basen och det viktigaste uppdraget är för de barn/elever/studerande som verksamheten är till för. De individuella målen sätts i dialog mellan chef och medarbetare i samband med utvecklingssamtalet. 

Bedömning av lönekriterierna utgår från de förutsättningar som finns för uppdraget. Individens yrkesskicklighet bedöms utifrån en samlad bedömning av nedanstående lönekriterier.

Innehåll

Beskrivning av yrken inom Kommunals verksamhetsområden inom Barn-och ungdomsförvaltningen

Elevassistent
Elevassistentens roll är att :
–undanröja hinder för lärande och inlärning
–stödja eleven att utifrån dennes fysiska- och psykosociala förutsättningar uppnå uppsatta kunskaps- och utvecklingsmål
–i samverkan med eleven, föräldrar och övrig skolpersonal delta i planering, genomförande och utvärdering kring elevens omsorg och lärande
–bidra till att skapa en trygg och trivsam arbetsmiljö för eleven


Skolvärd
Skolvärdens uppdrag är att:
–bidra till en trygg och trivsam arbetsmiljö för skolans elever
–arbeta aktivt för att motverka mobbing och utanförskap
–stimulera eleverna till ökad lektionsnärvaro och i samverkan med elever och övrig skolpersonal bidra till att eleverna uppnår uppsatta kunskaps- och utvecklingsmål


Fritidsledare
Fritidsledarens uppdrag är att:
–tillsammans med övriga arbetslaget ansvara för barnens/elevernas omsorg och lärande utifrån de nationella och kommunala styrdokumenten för skola och fritidshem
–i samverkan med elever, föräldrar och övrig personal delta i planering, genomförande och utvärdering kring barnens/elevernas omsorg och lärande
–bidra till att barnen/eleverna når uppsatta utvecklingsmål
–organisera fritidsaktiviteter och på så sätt stimulera till goda fritidsvanor


Barnskötare och dagbarnvårdare
Barnskötarens och dagbarnvårdarens uppdrag är att:
–tillsammans med övriga arbetslaget ansvara för barnens omsorg och lärande utifrån de nationella och kommunala styrdokumenten för förskola
–i samverkan med barnen, föräldrar och övrig personal delta i planering, genomförande och utvärdering kring barnens omsorg och lärande
–bidra till en trygg och trivsam arbetsmiljö för förskolans barn


Servicepersonal
Servicepersonalens uppdrag är att:
–genom planering och genomförande bidra till att servera näringsrik kost av god kvalitet i enlighet med gällande regler avseende hygien
–ansvara för disk och renhållning av kök
–ansvara för lagerhållning och beställningar av matvaror
–ansvara för att maten räcker till alla (med hänsyn till allergier och särskilda behov)


Vaktmästare
Vaktmästarens uppdrag är att:
–ansvara för den vardagliga skötseln av inre och yttre fastigheten
–ansvara för tillgängligheten till verksamhetens lokaler
–ansvara för att brister i den fysiska arbetsmiljön åtgärdas
–avhjälpa enklare fel inom ramen för den egna kompetensen
–ansvara för att övriga fel åtgärdas fackmannamässigt i enlighet med kommunens gällande avtal
–ansvara för att verksamhetens utrustning och materiel är funktionell och hel

Matriser

Lönesamtal kommunals avtalsområde ht -16

Verksamhetskompetens

Vad i ditt arbete vill du särskilt lyfta fram utifrån ovanstående perspektiv när det gäller att arbeta för verksamhetens måluppfyllelse? Hur synliggörs detta i ditt arbete?
Godtagbar
God
Mycket god
Mål
Uppnår delvis de ställda målen. Behöver stöd i att lösa komplexa problem med barn/elever.
Uppnår ställda mål. Bidrar till att lösa komplexa problem med barn/elever.
Mycket god måluppfyllelse. Löser komplexa problem med barn/elever.
Utveckling
Behöver stöd i sin egen utveckling, arbetslagets, verksamhetens, barnets/elevens utveckling.
Bidrar till sin egen utveckling, arbetslagets, verksamhetens, barnets/elevens utveckling.
Bidrar i hög grad till egen och arbetslagets, verksamhetens, barnets/elevens utveckling.
Bemötande
Behöver stöd i grundläggande situationer för att skapa och upprätthålla goda relationer.
Skapar och upprätthåller goda relationer.
Är ett föredöme i att skapa och upprätthålla goda relationer.
Pedagogiska ledarskapet
Uppvisar delvis ett gott pedagogiskt ledarskap och förhållningssätt gentemot barn/elever/ studerande.
Uppvisar ett gott pedagogiskt ledarskap och förhållningssätt gentemot barn/elever/ studerande
Uppvisar ett mycket gott pedagogiskt ledarskap och förhållningssätt gentemot barn/elever/ studerande

Samarbetsförmåga

Hur har det varit synligt i verksamheten att du har en god samarbetsförmåga?
Godtagbar
God
Mycket god
Samarbete
Samarbetar i ringa grad för gemensam måluppfyllelse. Medverkar enbart delvis i konstruktiva dialoger.
Samarbetar för gemensam måluppfyllelse. Medverkar i konstruktiva dialoger.
Samarbetar i hög grad för måluppfyllelsen och får med sig andra. Skapar konstruktiva dialoger.
Jämställdhet/ mångfald
Ser att jämställdhet och mångfald berikar.
Bidrar till jämställdhet och mångfald.
Verkar i hög grad för jämställdhet och mångfald i ett helhetsperspektiv – är ett föredöme.
Dela med sig dig och tar emot andras kunnande/ kompetens/ goda idéer
Delger och tar emot kunnande/kompet ens/goda idéer i liten omfattning.
Delger och tar emot kunnande/kompetens /goda idéer.
Sprider, delger och tar emot kunnande/kompetens /goda idéer i hög grad.
Initiativ
Tar i liten omfattning initiativ till samarbete.
Tar initiativ till samarbete.
Tar i hög grad initiativ så att det påverkar andras samarbetsförmåga i positiv riktning.

Flexibilitet

Hur har du hanterat om/när det i verksamheten ställs krav på din flexibilitet?
Godtagbar
God
Mycket god
Utvecklingsförmåga
Har ett oreflekterat arbetssätt. Litet fokus på de vi är till för. Accepterar förbättringsarbete och utveckling som är nödvändig för verksamheten.
Har ett reflekterande arbetssätt. Fokus på de vi är till för. Bidrar till och är öppen för förbättringsarbete och den utveckling som är nödvändig för verksamheten.
Har ett mycket reflekterande arbetssätt. Arbetar i hög grad för förbättringsarbete. Påverkar andra positivt. Stort fokus på de vi är till för. Är kreativ och drivande i förbättringsarbetet och den utveckling som är nödvändig för verksamheten, får med sig andra.
Engagemang
Visar intresse och engagemang i liten omfattning.
Visar intresse och engagemang.
Visar mycket stort intresse och skapar engagemang.

Initiativförmåga

Ge exempel från det senaste året när du visat prov på din initiativförmåga.
Godtagbar
God
Mycket god
Lösningsinriktad
Bidrar i liten grad till lösningar/förslag/metoder. Följer mest andra.
Är lösningsorienterad. Har konstruktiva lösningar/förslag/ metoder. Tar egna initiativ till förbättringar och hittar lösningar för det.
Bidrar i hög grad till goda lösningar/förslag/ metoder. Får med sig andra och uppmuntrar till nya lösningar. Är handlingskraftig och positiv till förbättringar.
Kreativitet
Gör det som förväntas.
Är kreativ. Vågar pröva nya vägar och tillåts att misslyckas och dra lärdom.
Är mycket kreativ. Är nyskapande, idérik och drivande i arbetet som leder till förbättringar. Är mycket bra på att våga pröva nya vägar och tillåts att misslyckas och dra lärdom.

Ansvar

Hur har du tagit ansvar för verksamheten och förhållit dig till ditt uppdrag?
Godtagbar
God
Mycket god
Kvalitet
Har en tillräcklig nivå på genomfört arbete och är delvis kvalitetsmedveten.
Har en god kvalitativ nivå på genomfört arbete och är kvalitetsmedveten. Löser sitt uppdrag, levererar, är förberedd och tar nödvändiga kontakter.
Har en mycket god kvalitativ nivå på genomfört arbete och är mycket kvalitetsmedveten. Får med sig andra i att vara kvalitetsmedvetna.
Uppföljning
Följer upp och återkopplar.
Följer upp, återkopplar och förbättrar.
Drivande i att följa upp, återkoppla och förbättra.
Respekt för uppdraget
Respekterar korrekt tagna beslut.
Respekterar korrekt tagna beslut och arbetar aktivt för att uppnå resultatet.
Respekterar korrekt tagna beslut och får med sig andra i att uppnå resultatet.
Prioritering
Behöver uppmanas att göra korrekta prioriteringar.
Gör väl avvägda prioriteringar och kommunicerar behov av stöd.
Är mycket bra på att prioritera. Ser vad som behövs göras och när.

Kompetensutveckling

På vilket sätt har din kompetensutveckling avsatt resultat i verksamheten?
Godtagbar
God
Mycket god
Utöva och delge
Deltar i kompetensutveckling.
Värderar och omsätter god kompetensutveckling i verksamheten. Delar med sig utifrån uppdrag och drar lärdom av omgivningen - kompetensutveckling i vardagen.
Utvecklar verksamheten med nya exempel, nya metoder, nya synsätt och med stor effekt. Är mycket öppen för andras arbetssätt och tar gärna till sig av det. Delar med sig på ett sådant sätt att det får effekt för andra.
Intresse
Intresse för egen kompetensutveckling.
Tar aktivt del utifrån uppdrag och deltar i dialog om egen och verksamhetens kompetensutveckling.
Är mycket engagerad i sin egen och verksamhetens kompetensutveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: