Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - läsa

Skapad 2016-08-24 19:39 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Svenska läsa
Grundskola 4 Svenska

Vi ska läsa många olika slags texter och samtidigt arbeta med hur man kan förstå och "läsa mellan raderna". 

Vi kommer att läsa skönlitteratur, faktatexter och argumenterande texter.

Vi kommer också att få lära oss hur olika slags texter är uppbyggda, vad som skiljer texter åt.

Vi ska också få lära oss några viktiga författare av ungdoms- och barnböcker.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Proceurförmåga; Att förstå vad man läser och att utmana sig med svårare texter, att veta hur olika texter är uppbyggda samt veta namnen på några viktiga författare.

Analysförmåga; Att läsa mellan och bortom raderna, fundera över vad författaren menar samt att tolka information i fakta- och argumenterande texter

Förmåga att hantera information; Att vara källkritisk och fundera på om faktan stämmer, att jämföra olika källor

Begreppslig förmåga; Att ta reda på vad ord betyder 

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer hur du utvecklar de olika förmågorna ovan

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att läsa texter i samtliga ämnen, inte bara i svenskan. 

1. Vi kommer under några veckor på höstterminen läsa för yngre kompisar på skolan. Du ska få välja en bilderbok och förbereda dig för att läsa högt.

2. Vi lär oss hur man kan tänka när man läser eller hör på en skönlitterär text, vilka frågor ställer man sig, hur tror man att det slutar, varför händer det som händer osv. Detta diskuterar vi i samband med att jag högläser olika böcker.

3. Du ska få läsa högt för mig under 2 minuter där jag markerar hur långt du hinner men också eventuella fel. Vi kommer sedan att  högläsa i grupp för att träna upp oss. Innan påsklovet kommer du att få läsa samma text för mig igen för att se hur du förbättrats.

4. Vi kommer parallellt med högläsning att arbeta gemensamt med läsförståelse.

5. Vi jobbar också gemensamt med att lära oss läsa faktatexter i samband med vår historieundervisning under v. 9-14

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: