Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 5

Skapad 2016-08-24 21:49 i Hovhultsskolan Uddevalla
Pedagogisk planering för svenska år 5.
Grundskola 5 Svenska
Planering i svenska åk 5.

Innehåll

Syfte och förmågor

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.

Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och för sin arbetsmiljö.

Följande förmågor används vid inlärning av ämnet Svenska:

Analys förmåga -  T ex Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.


Kommunikativ förmåga -T ex Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Informationshantering- T ex Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige.Texter i form av skönlitteratur, sagor och myter som belyser människors villkor.


Begreppsförståelse- T ex Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.


Metakognitiv förmåga- T ex Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord. 

Centrala innehåll

Arbetssätt och metod

Vi arbetar såväl enskilt som i större och mindre grupper. Eleverna arbetar med läsförståelse i läsgrupper där vi fokuserar på att diskutera och uppfatta olika texters budskap, både det uttalade och budskap mellan raderna.

Vi arbetar med olika former av skrivande, där eleven skriver förklarande texter, instruerande texter samt återberättande texter i olika skrivprojekt där eleverna får utveckla sin förmåga att formulera sig i skrift. Vi lär oss skriva olika texter med dess specifika struktur och uppbyggnad. Vi arbetar enligt cirkelmodellen där vi bygger gemensam grund för skrivandet. Vi studerar exempeltexter och skriver gemensamma texter. Arbetsområdet avslutas med att eleven producerar egen text. Eleverna skriver för hand och på dator för att utveckla handstil och för att lära sig bearbeta texter på dator. Vi får inspiration till eget skrivande från böcker och filmer.

Eleverna arbetar med språklära, såsom meningsbyggnad, stavning, skiljetecken, ordklasser och ords böjningsformer.

Eleverna arbetar med veckans ord, för att utöka sitt ordförråd.

Eleverna kommer att göra en muntlig presentation i större eller mindre grupp i form av en bokrecension.

Uppgifter i ämnet svenska bearbetas både i böcker och på datorn ( Classroom ).

 

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Bedömning

Jag bedömer .....

Din förmåga att urskilja olika slags texters budskap i arbetet med läsförståelse.

Din delaktighet i diskussionerna kring de texter läsgruppen arbetar med.

Din förmåga att skriva olika slags texter, t ex återberättande texter och fabler, med dess specifika uppbyggnad och struktur, såsom tidsord, personliga pronomen och gestaltande beskrivningar.

Din förmåga att använda grammatik och språklära på ett korrekt sätt när du arbetar med språket. 

Din förståelse för språkets struktur med meningsbyggnad, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser.

 

Analys förmåga - läsa och analysera texter där jag lyssnar när du läser och genom att lyssna på dina diskussioner kring texter i din läsgrupp.
Kommunikativ förmåga - skriva olika slags texter där du använder specifika drag och strukturer för att förmedla textens budskap.
Informationshantering-jag lyssnar på dig när du sammanfattar och diskuterar kring texters innehåll i läsförståelsen. Jag ger respons på texter du skriver. Den är det viktigt att du tar till dig så att du utvecklar ditt skrivande.
Begreppsförståelse - Hur du använder ord och begrepp i såväl tal som skrift.
Metakognitiv förmåga- vilka strategier använder du för att lära dig och för att sortera inför en uppgift? T ex tankekartor.

Dokumentation

Elevernas arbete bedöms och dokumenteras kontinuerligt. Jag använder avstämningssuppgift efter avslutat arbetsområde, läsning av skriftliga arbeten, inlämningsuppgifter i Classroom, elevernas arbetsböcker, lektionsanteckningar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: