Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Mapp år 8 konsthistoria & samtidskonst

Skapad 2016-08-24 22:53 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi läser och målar konsthistoria och samtidskonst. Tema för din egenskapade samtida konstbild är maktförhållanden , identitet och sexualitet.
Grundskola 8 Bild

Innehåll

 Vi läser och målar konsthistoria från impressionismen till popkonsten.

 

Vi fortsätter med samtidskonsten som är ett eko av vår samtid den Ifrågasätter, väcker uppmärksamhet, belyser och berör.

 

Inom temat maktförhållanden identitet mm väljer eleven ett tema och skapar fram ett eget konstmotiv och begrepp för att uttrycka de roller som ungdomar anses ha i samhället idag. Eleven väljer dessutom en historiskkonstform som inspirerar till att  mixa och förstärka det egna uttrycket eller temat. 

 

Arbetsområdets avslutas med analysskrivning och reflektion om den valda konstformen i relation och jämförelse till sin eget valda motiv och ämne.

Centralt innehåll

Konkritesering av målen:

Du skall göra en mapp för att förvara dina bildarbeten i. Du väljer ett tema och en historisk konstform och mixar dessa. Skissa och måla ett eget utformat konstmotiv på mappen och skriv ditt namn och klass på så att det på något sätt passar ihop med bildmotivet.

FÖLJANDE MOMENT INGÅR

1. INTRODUKTION - av arbetsuppgiften genomgång av  konsthistoria i tre delar ( läraren) tolkningsövningar mellan varje del i akvarell (elev)

Du som elev ska;
2. FORSKA - ANALYSERA
Fördjupa dina kunskaper om de konstismer vi berört och samtidskonsten.

Fördjupa dina kunskaper om maktförhållanden, sexualitet och etnicitet. Fundera på vilket område av temat du vill belysa och använd ett påstående/frågeställning för detta. Lev dig in i ämnet med hjälp av känslor/tillstånd och sinnen.

3. PLANERA/SKISSA/TÄNK - låt fantasin flöda.

Du skall fota eller skissa ett bildmotiv och väljer en konsthistorisk tidsepok och en nutida (samtida) företeelse som är angeläget för dig. kombinera i ett uttryck. Börja med att skissa eller fota. Föröver ditt motivet till mapp papperet genom ex. rutförstoring.

Välj ett tema (maktförhållanden, sexualitet,etnicitet) med en frågeställning eller påstående.  Välj en konsthistorisk tidsepok. Använd uttrycksmedel som känslor/tillstånd/sinnen som hjälp för att förtydliga verket. Fota eller skissa. Föröver ditt motiv till mapp papperet genom exvis rutförstoring.

. (Förslag på uttryck kan vara; Sinnernas - Syn, hörsel, känsel, lukt och smak. känslornas - skräck, humor, sorg, glädje. Tillstånden - givmild, balans, harmoni m.m.).

 Tekniker du väljer Akryl, akvarell blyerts eller collage.

4. SKAPA - formge verket..föröver ditt motiv till mapppapperet genom exempelvis rutförstoring.Tekniker du kan välja är akryl, akvarell Blyerts eller collage.

5. REFLEKTION - utvärdering.

 

När du arbetar med din mapp skall du visa tekniker du lärde dig i år 7. Beroende på vilken konstriktning du valt bör ditt namn och klass vara läsbart..

Du skall även visa att du behärskar det materialet som du har valt att fäglägga bilden med. Visa att du tex kan blanda färger och skugga.

När ditt arbete är färdigt skall du fota av lägga in det i din lärlogg under fliken Bild. Du skall även göra en reflektion analys av arbetet.

Reflektions analysen skriver du vad som

kännetecknar din konstform nämn några konstnärer. skriv utförligt om konstformen vilka konstnärer och varför dom arbetade som dom gjorde,

Beskriv varför du valde ditt tema i din samtida bild. Vad är angeläget ur olika synsätt tex identiteter osv vad vill du berätta uttrycka med detta.Förklara varför du vald som du gjorde. Skriv vad du har för egna tankar om din bild.

Du gör en jämförelsen av din konstform du valt och ditt egna samtida motivval.

 

 

Arbetsätt:

Uppgiften introduceras i en gemensam genomgång på smartboarden. Konstbilder visas.

Konsthistoria

Första lektionen går vi igenom 1850- 1900 arkitektur konst och samhällsstruktur förändringar samt de tekniska uppfinningar som på verkade konst och arkitektur och människors sätt att tänka. 

Färgläggning

Du skall välja ett material som passar med bilden. Lämpligt material att jobba med kan vara blyerts, färgpennor, akvarellpennor, akryl eller akvarell.

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap; uppgiften

I uppgiften skall du försöka att kombinera bild och text så att det blir en enhet.

Det finns vissa ramar i uppgiften som skall följas dessa är att

Namn och klass är korrekt textat.

Du har ritat en bild på mappen. Du försöker att skapa ett sammanhang där vald konstform och ditt egna tema är mixat och har ett uttryck.

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material ; färg, skuggning, perspektiv

Dina förmågor att hantera:

valt material. Både hur tekniskt kunnig du är med materialet tex kanske du kan skugga för att få volym i bilden, blanda färger eller jobba med nyansering av färger.

Hur du hanterar verktygen kan vara penselteknik eller hur du hanterar blyertspennan eller färgpennor.

Hur du klarar av tekniker som perspektiv och djupverkan i bilden.

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder; kreativitet

Elevens förmåga att utveckla egna ideer, finna lösningar så att bilden är anpassad efter syftet.

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. ; reflektioner av arbetet.

Din förmåga att kunna beskriva uttryck, innehåll och funktionen av uppgiften. Samt användning av ämnesspecifika begrepp. Dvs att du kan när du beskriver ditt arbete tex beskriva färger med termer som grundfärger, mättade, komplementfärger mm eller andra ord som grodperspektiv, skuggning, nyanser mm.

Slutredovisning:

Du skall fota av din mapp och lägga in den i din lärloggen i UNIKUM. Du skall skriva din konstanalys i pages eller Word bifoga i lärloggen i fliken Bild.

Tid vecka 34-46

(Fram till novemberlovet)

Uppgifter

 • Konstbild åk 8

 • Konstbild åk 8

 • Skapa din egen konstbild

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
MAPP år 8

Centralt innehåll
E
C
A
Bildframställning
**K**ombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande. **Å**teranvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett **enkelt** bildspråk och **delvis** genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett **utvecklat** bildspråk och **relativt väl** genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett **välutvecklat** bildspråk och **väl** genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett **i huvudsak** fungerande sätt och **prövar** då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Eleven kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett **relativt väl** fungerande och **varierat** sätt och prövar och **omprövar**
Eleven kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett **väl** fungerande, **varierat och idérikt** sätt och **prövar och omprövar då systematiskt** hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett **relativt väl** fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett **väl** fungerande sätt.
Redskap för bildframställning
**F**ormer, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete. **M**aterial och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
Eleven kan i det bildskapande arbetet **bidra till att utveckla** idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet **utveckla delvis egna** idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet **utveckla egna** idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven **bidrar under arbetsprocessen till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt**.
Eleven **formulerar och väljer under arbetsprocessen handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.**
Eleven **formulerar och väljer under arbetsprocessen handlingsalternativ som leder framåt.**
Eleven kan presentera sina bilder med **viss** anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med **relativt god** anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med **god** anpassning till syfte och sammanhang.
Bildanalys
Detta görs bla när eleven redovisar sitt arbete i sin portfolio i UNIKUM.
**O**rd och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
Eleven kan också ge **enkla** omdömen om arbetsprocessen och visar då på **enkla** samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge **utvecklade** omdömen om arbetsprocessen och visar då på **förhållandevis komplexa** samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge **välutvecklade** omdömen om arbetsprocessen och visar då på **komplexa** samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: