Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BI2 med LrM

Skapad 2016-08-24 23:00 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Biologi
Här samlas det material som vi använder under kursen Biologi 2. Jag skapar länkar till materialet i SharePoint. Utöver det finns även kursens centrala innehåll, kunskapskrav och vilka förmågor som du kommer utveckla under kursens gång. Tänk på att du endast når materialet genom ditt konto hos Halmstad Kommun.

Innehåll

BIOLOIGI 2

Under respektive avsnitt finns det ett dokument som heter Block där delar av det centrala innehållet presenteras och hur vi arbetar med det på lektioner.

I materialet hittar du även laborationer, som vi arbetar med på speciella tillfällen.

Utöver detta hittar du en kursplanering (NA14b, NA14c) som visar vad vi kommer arbeta med vecka för vecka. Planeringen innehåller information om vilka avsnitt som bör läsas i boken.

Under kursens gång är det bra om du gör avsnittsdiagnoserna i den digitala boken. (Öppnas i Crome)

Block 1 - Celler mm
Block 2 - Växter och svampar
Block 3 - Matspjälkning NA14b och NA14c
Block 4 - Vävnader NA14b och NA14c
Block 5 - Cirkulation NA14b och NA14c
Block 6 - Sinnen och kommunikation  NA14b och NA14c
Block 7 - Sex och människans livscykel (Projekt) NA14b och NA14c
Block 8 - Etik (Projekt)

 Hur mycket av dina celler är DU? (länk)

 

Uppgifter

 • Källanalys för

 • Kosthållning

 • Kosthållning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om biologins begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas.
  Bio
 • Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat.
  Bio
 • Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa
  fältstudier, experiment och observationer samt förmåga att hantera material och utrustning.
  Bio
 • Kunskaper om biologins betydelse för individ och samhälle.
  Bio
 • Förmåga att använda kunskaper i biologi för att kommunicera samt för att granska och använda information.
  Bio
 • Centralt innehåll
 • Cellers livscykler och differentiering, utveckling från ägg till vuxen. Cellers kommunikation.
  Bio  -
 • Celldelars funktion. Livsprocesser och regleringen av dem, till exempel fotosyntes, metabolism och transport över membran. Evolutionärt perspektiv på molekylärbiologi.
  Bio  -
 • Cell- och molekylärbiologins användningsområden. Möjligheter, risker och etiska frågor.
  Bio  -
 • Fysiologi hos människan och andra djur. Organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samspel. Hormonsystemets och nervsystemets reglering av organismen.
  Bio  -
 • Samband mellan evolution och organismernas funktionella byggnad och livsprocesser.
  Bio  -
 • Immunsystem, smittspridning och infektion. Virus byggnad, funktion och reproduktion.
  Bio  -
 • Mikroorganismer och deras betydelse för hälsa och sjukdom. Antibiotika och evolutionära processer.
  Bio  -
 • Samband mellan levnadsförhållanden, hälsa och sjukdom. Etik i medicinska frågor.
  Bio  -
 • Vad som händer i kroppen under menstruation, förälskelse, sex och graviditet. Hur sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter kan förebyggas.
  Bio  -
 • Livscykler och fysiologi hos växter och svampar.
  Bio  -
 • Användning av modern utrustning vid fysiologiska undersökningar och laborationer.
  Bio  -
 • Modeller och teorier som idealiseringar av verkligheten. Modellers och teoriers giltighetsområden samt hur de kan utvecklas, generaliseras eller ersättas av andra modeller och teorier över tid.
  Bio  -
 • Avgränsning och studier av problem och frågor med hjälp av biologiska resonemang.
  Bio  -
 • Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.
  Bio  -
 • Planering och genomförande av fältstudier, experiment och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa. Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor.
  Bio  -
 • Fysiologiska undersökningar och laborationer inklusive användning av modern utrustning. Enklare molekylärbiologiska metoder. Sterilteknik och odling av bakterier.
  Bio  -
 • Användning av genetiska data för studier av biologiska sammanhang.
  Bio  -
 • Frågor om religion, etik och hållbar utveckling kopplade till biologins olika arbetssätt och verksamhetsområden.
  Bio  -

Matriser

Bio
BI2 med LrM

E
Eleven...
C
Eleven...
A
Eleven...
Begrepp, modeller och teorier
… redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. … använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. … redogör utifrån något exempel översiktligt för hur biologins modeller och teorier utvecklas. … värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.
… redogör utförligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. … använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. … redogör utifrån några exempel utförligt för hur biologins modeller och teorier utvecklas. … värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.
… redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. … använder dessa med säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och generalisera kring biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. … redogör utifrån några exempel utförligt och nyanserat för hur biologins modeller och teorier utvecklas. … värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med nyanserade omdömen.
Analys
… analyserar och söker svar på enkla frågor i bekanta situationer med tillfredställande resultat. … formulerar i arbetet relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet enkla egna frågor.
… analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. … formulerar i arbetet relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet egna frågor.
… analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. … formulerar i arbetet relevanta hypoteser och formulerar med säkerhet komplexa egna frågor.
Experiment och fältstudier
… planerar och genomför i samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. … tolkar sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med enkla resonemang.
… planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. … tolkar sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade resonemang.
… planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. … tolkar sina resultat, utvärderar sina metoder med nyanserade omdömen och motiverar sina slutsatser medvälgrundade och nyanserade resonemang.
Individ och samhälle
… diskuterar översiktligt frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram enkla argument och redogör översiktligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.
… diskuterar utförligt frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade argument och redogör utförligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.
… föreslår vid behov också förändringar. … diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av flera tänkbara ställningstaganden.
Språk och kommunikation
… använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
… använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
… föreslår också nya frågeställningar att diskutera. … använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Källor
… använder dessutom olika typer av källor och gör enkla bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
… använder olika typer av källor och gör välgrundade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
… använder olika typer av källor och gör välgrundade och nyanserade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: