Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolans ordningsregler

Skapad 2016-08-25 12:25 i Hacklehemsskolan Kristinehamn
Grundskola 4 – 6 Svenska Samhällskunskap Bild Religionskunskap
- Varför har vi regler i skolan? - Vilka är de och vad betyder de? - Hur kan du hjälpa till så att alla har det så bra som möjligt i skolan? - Vad kan vi hjälpa varandra med att tänka på när vi är i skolan? I starten av läsåret 2016/2017 kommer skolarbetet att fokusera på värdegrund. Den första veckan i årskurs sex ska du tillsammans med några klasskompisar ansvara för ett arbete med skolans ordningsregler. Arbetet avslutas med en redovisning för skolans övriga klasser. Redovisning sker torsdag den 25 augusti. Parallellt med detta arbete kommer vi att arbeta med årets World’s Childrens Prize-kandidater.

Innehåll

Hur ska vi arbeta?

Introduktion:

https://www.youtube.com/watch?v=RrsD_BObRWE

Hur vill du arbeta?

Efter intro och diskussion går vi genom skolans ordningsregler och delar in oss i grupper, vi lärare ansvarar för gruppindelning

I ditt arbete ska du

 • Göra ditt bästa och delta i gruppens arbete med er tilldelade ordningsregel
 • Ge förslag på hur gruppens arbete ska gå till
  • arbetssätt, val av redovisning och så vidare
 • Bidra till att din grupps ordningsregel förklaras på ett så tydligt sätt att förskoleklassens elever förstår.
 • Vara med och presentera er ordningsregel på redovisningen torsdagen 25 augusti
 • Beskriva ditt eget och din grupps arbete i en skriftlig inlämningsuppgift

Uppgifter

 • Resonerande text: Hur gick det?

 • Muntlig redovisning

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  C 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  C 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Bl  C 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  C 6
 • Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  C 6
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  C 6
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  A 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  A 6
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  A 6
 • Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  A 6

Matriser

Re Sv Sh Bl
Ordningsregler Hacklehem

Hur gick ditt arbete med skolans ordningsregler?

Nivå 1
Du har ännu inte visat att att ditt arbete når godtagbara kunskaper
Nivå 2
E
Nivå 3
C
Ny nivå 4
A
muntlig redovising Hur gick min redovisning?
 • Bl  E 6
 • Bl  C 6
 • Bl  A 6
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Din redovisning är kortfattad och enkel.
Din redovisning är utvecklad genom att du förklarar din ordningsregel och ger exempel på hur den kan följas
Din redovisning är välutvecklad genom att du förklarar din ordningsregel, ger exempel på hur den kan följas och visar på någon egen erfarenhet där du har använt dig/följt ordningsregeln.
resonera kring ditt arbete
 • Bl  E 6
 • Bl  C 6
 • Bl  A 6
Du beskriver ditt arbete kort och enkelt.
Du beskriver ditt arbete på ett utvecklat sätt genom att ge exempel på någon ordningsregel och vad du tycker
Du beskriver ditt arbete på ett välutvecklat sätt, ger exempel på några olika ordningsregler, vad du tycker och även ger förslag på vad du kan förbättra.
ge ditt arbete ett omdöme Hur gick din grupps och ditt eget arbete? Varför tycker du så?
 • Bl  E 6
 • Bl  C 6
 • Bl  A 6
Du beskriver ditt arbete kort och ett enkelt. Du ger någon kommentar om vad du tycker.
Du beskriver ditt arbete mer utvecklat och ger något exempel varför du tycker så
Du beskriver ditt arbete välutvecklat, ger något exempel varför du tycker så och ger något exempel på vad du kan göra bättre
förstärkning av budskap
Hur gjorde jag för att få fram mitt budskap i arbetet?
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Budskapet i din ordningsregel är ganska tydligt i din redovisning
Budskapet i din ordningsregel är tydligt i din redovisning. Bild/text/musik/effekter hänger ihop på ett bra sätt
Budskapet i din ordningsregel är mycket tydligt i din redovisning. Bild/text/musik/effekter hänger ihop på ett mycket bra sätt och gör att budskapet blir extra synligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: