Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gruppsammanhållning

Skapad 2016-08-25 14:20 i Gamla Rindö förskola Vaxholm Stad
Barngrupp, ålder och antal barn: Hela Blåsippans barngrupp. 3-5 år. 19 barn. Beskrivning av tema/projekt – vad är det vi har fokus på? Gruppsammanhållning. Lära känna varandra. Hur är vi bra kamrater?
Förskola

Vad vill vi erbjuda/utmana barnen kring = lärobjekt?

 • Vi vill att barnen och pedagogerna lär känna varandra och känner trygghet i gruppen. 
 • Tillit till sig själv och självkontroll

Innehåll

Varför?

Varför valde vi detta projekt?

 • Vi är en ny barngrupp och ett nytt arbetslag.
 • Vi vill att alla ska trivas och må bra.
 • Vi vill arbeta med barnens självkänsla och kroppskontroll.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,

Hur?

Hur ska vi gå tillväga? Vi leker gruppstärkande lekar, lär oss varandras namn, vi utmanar varje individ på deras nivå.

Förslag på lekar:

 • Björnen sover.
 • Namnlek med boll
 • Fallskärm
 • Blindbock-mullvad-high five-hälsa
 • Presentera sin kompis
 • Ringhopphälsning
 • Hajarna-Husleken
 • Namnlappar
 • Familjen
 • Zlatan-låten
 • Prepositioner -över, under, brevid etc.
 • Trädleken
 • Indianleken
 • Kullekar

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,

När?

När, under veckan, skapar vi utrymme för detta projekt?

 • Under samling
 • I skolhuset efter samling
 • Utomhus på förmiddagarna

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

Så här planerar vi att gå tillväga för att möjliggöra den pedagogiska dokumentationen:

Hur dokumenterar vi:

 • Unikum, Ipads, hallen.

Vilket reflektionsunderlag använder vi?

 •  Fyrspaltare

Hur ofta? Med vilken frekvens?

 •  Varje vecka

När ska det ske?

 •  På Puten

Vem ansvarar för dokumentationen?

 • Arbetslaget

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att resultat av dokumentation, uppföljningar och utvärderingar i det systematiska kvalitetsarbetet används för att utveckla förskolans kvalitet och därmed barns möjligheter till utveckling och lärande.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: