Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Svenska åk 2

Skapad 2016-08-25 15:05 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Barnen fortsätter arbetar med att utveckla sin förmåga att läsa, sin läsförståelse, att stava rätt och skriva texter. Vi samtalar om gemensamma upplevelser för att utveckla förmåga i att tala, lyssna och samtala.
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
...

Innehåll

Syfte och centralt innehåll (Lgr11)

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Undervisning:

 

 • Läsning: Några dagar i veckan läser en vuxen högt ur en bok. Vi samtalar om boken t.ex. vad kan boken handla om (förförståelse), vem handlar boken om, vad hände, varför hände det m.m.  Eleverna lånar böcker på biblioteket för att stimulera läsningen. Eleverna kommer i kontakt med olika typer av texter som t.ex. skönlitterära texter eller faktatexter. Skriver vid tillfällen kort presentation av boken och åsikter om den. Under ett par perioder arbetar barnen med Bokcirkel då de läser, löser en uppgift och redovisar i grupp.  Varje vecka har eleverna läsläxa som är anpassad efter deras läsutveckling. Vi lyssnar kontinuerligt på läsningen. 

 • Eleverna fortsätter utveckla förmågan att skriva berättelse med inledning, händelse, upplösning och avslut. De får arbeta med bl.a. ordklassen adjektiv för att träna på att göra beskrivningar. Eleverna får reflektera och göra kamratbedömning utifrån Two stars and a wish om t.ex. en utflykt eller ett skolarbete. 

 • Eleverna arbetar kontinuerligt med stavning, ordkunskap och begrepp.
 • Tala och lyssna: På morgonsamlingen går ett barn fram och läser ur almanackan. På samlingarna samtalar vi om saker vi upplevt. På klassrådet samtalar vi om saker som är bra eller behövs förbättras ute eller inne. Eleverna kan också komma med förslag på aktiviteter etc. Ibland visar eleverna sina alster inför klassen och berättar. Se även läsning, ovan.

Bedömning:

 • Du kan läsa med flyt och göra en sammanfattning.

 • Du kan skriva en berättelse med inledning, händelse, upplösning och avslut. Kan till viss del göra t.ex. person- och miljöbeskrivning

 • Du kan använda stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.

 • Du kan stava vanligt förekommande ord.
 • Du kan lyssna på dina kamrater och lärare.

 • Du kan berätta om något du upplevt, läst eller gjort inför klassen.

 • Du kan göra en kamratbedömning.
 • Du kan söka information ur någon anvisad källa och kan återge delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Matriser

Sv SvA
Svenska och Svenska som andraspråk åk 1-3 Gu och Hg

Läsning och läsförståelse

kunskapskrav åk 3
Läsning
Avkodning och flyt
Du kan namnet på de flesta bokstäver och vet hur de låter. Du känner igen vanliga ord som jag, och, vi, är ...
Du växlar mellan olika tekniker. Både ljudar och läser helord.
Du kan ljuda dig genom enkla bekanta och elevnära texter.
Du kan läsa bekanta och elevnära texter på egen hand. Du rättar dig själv när du läser fel och inte förstår vad du läser.
Du kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Läsförståelse
Du kan svara på frågor med hjälp av bild och text i enklare böcker.
Du kan läsa och förstå enkla instruktioner.
Du kan till viss del återberätta handlingen/innehållet.
Du kan förstå och återberätta innehållet ur böcker med längre text. Du kan relatera vissa budskap i texten med egna erfarenheter.
Du kan kommentera och på ett enkelt sätt återge några viktiga delar av innehållet så att grundläggande läsförståelse visas. Du kan föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i bokens innehåll och relatera detta till egna erfarenheter.

Skrivning

kunskapskrav åk 3
Språkets struktur
Du kan forma alla bokstäver. Du skriver orden som de låter.
Du kan skriva text men blandar stora och små bokstäver
Du har tydliga mellanrum mellan orden.
Du har börjat använda dig av stor bokstav och punkt. Du kan stava en del vanligt förekommande ord rätt, både ljudenligt och ljudstridigt.
Du kan använda stor bokstav, punkt och frågetecken. Du kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. Du kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
Berättande texter
Du kan skriva enstaka ord.
Du kan skriva en berättande mening till en bild.
Du kan skriva enkla berättelser om saker du varit med om som tex. om en utflykt.
Du skriver berättelser med tydlig handling. Du kan rita passande bilder till din berättelse.
Du har en tydlig inledning, handling och avslutning. Du kan kombinera dina texter med bilder för att förtydliga och förstärka ditt budskap. Du har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling. SVA
Olika slags texter
Du kan skriva enstaka ord.
Du kan skriva en passade mening till en bild.
Du kan med hjälp skriva enkla texter där innehållet framgår.
Du kan skriva enkla texter där innehållet klart framgår.
Dina faktatexterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår. Du kan kombinera dina texter med bilder för att förtydliga och förstärka ditt budskap.
Respons
Du kan utifrån givna frågor ge muntliga enkla omdömen om dina egna och andras texter.
Du kan utifrån givna frågor ge enkla skriftliga omdömen om dina egna och andras texter. Du kan bearbeta och förtydliga dina texter efter att du fått respons.
Informationssökning
Du kan med hjälp söka information ur någon anvisad källa.
Du kan söka information ur någon anvisad källa.
Du kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Tala, lyssna och samtala

kunskapskrav åk 3
Berättande
Du kan berätta om en händelse i en mindre grupp så att andra förstår.
Du kan berätta om vardagliga händelser så att det viktiga framgår.
Du kan återberätta en saga eller berättelse så att handlingen är tydlig.
Du kan berätta om vardagliga händelser och beskriva dem så att innehållet tydligt framgår. Du märker när språkliga missförstånd sker och vill då ha förtydliganden. SVA
Beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande
Du kan beskriva på ett enkelt sätt hur något ser ut eller hur det är. Du kan följa regler i lekar som leds av vuxna.
Du samtalar om vad du har upplevt och uttrycker dina egna tankar, åsikter och känslor. Du kan ta muntliga instruktioner i grupp.
Du kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. Du kan ge och ta muntliga instruktioner. Du har ett grundläggande ordförråd som du kan använda i samtal om elevnära frågor och ämnen. SVA
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: