Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - Babblarna på avdelningen Lille skutt

Skapad 2016-08-26 15:08 i Bamsebo Dibber Sverige AB
Vi har uppmärksammat barnens intresse för Babblarna och har förhoppning om att vi kan fånga deras intresse, lust att lära och nyfikenhet med Babblarna som utgångspunkt. Vi kommer arbeta med språkutveckling, detta bland annat genom sång, sagor i olika former och film. Grovmotoriska färdigheter och kroppskännedom kommer utmanas genom dans, hinderbanor och promenader. Vi kommer använda oss av lärplatta som ett hjälpmedel och verktyg. Barnen kommer få arbeta med skapande på flera olika sätt, bland annat kommer de få arbeta med playdoh lera och målarfärg. Detta gynnar den finmotoriska utvecklingen. Dom äldre barnen kommer även klippa och klistra. Babblarna är figurer i olika färger och former och därför kommer vi arbeta med färglära. Genom att sortera färger, former och räkna antal så får vi även in matematik i temat.
Förskola

Tema Babblarna

Vi har uppmärksammat barnens intresse för Babblarna och har förhoppning om att vi kan fånga deras intresse, lust att lära och nyfikenhet med Babblarna som utgångspunkt. Syftet är att arbeta med språkutveckling, skapande, fin- och grovmotoriskafärdigheter, matematik, teknik samt natur och miljö.

Innehåll

BAKGRUND

 Babblarna är figurer i olika färger och former som sjunger och dansar. Pedagogerna uppmärksammade att barnen fångades av Babblarna när vi spelade upp en av deras låtar. Gruppen samlades omedelbart och ville sjunga med. Hela barngruppen har visat intresse för Babblarna.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,

MÅL

 Pedagogernas syfte är att genom Babblarna fånga barnens nyfikenhet, intresse och lust att lära.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,

METOD - GENOMFÖRANDE

Pedagogerna förbereder material, till exempel sånger som barnen sedan ska lära sig. Det kommer även köpas in böcker så pedagogerna kan hålla högläsning. Efter lästillfällena får barnen möjlighet att måla och samtala kring boken, boksamtal på barnens nivå. Pedagogerna gör miljön på avdelningen mer inspirerande så att barnens intresse väcks. Genom kontinuerliga samtal kring Babblarna kan vi utveckla och planera aktiviteterna. Pedagogerna kan även utmana barnen individuellt när de får en förståelse för barnens förkunskaper.

 Samtliga pedagoger på avdelningen är ansvariga för temat och dokumentation. 
 Genom att hela barngruppen är delaktig i samtliga aktiviteter motverkar vi traditionella könsmönster. Pedagogerna kommer inte heller köns bestämma Babblarna.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

DOKUMENTATION

Dokumentation kommer ske via Ipad och Unikum. Barnen kommer filmas och fotgraferas. Pedagogerna kommer att observera och dokumentera barnen kontinuerligt. Barnens skapandeprocesser kommer att dokumenteras. Pedagogerna kommer dokumentera både enskilda barn samt gruppen.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: