Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Under ytan

Skapad 2016-08-27 22:16 i Västra Berga grundsärskola Helsingborg
Vi arbetar med temat "Under ytan" och undersöker vad som finns på havets botten och vid strandkanten.
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen Hem- och konsumentkunskap Naturorienterande ämnen Slöjd Svenska Bild
Havet är ett outforskat område och täcker mer än 70% av jordens yta. Vi ska undersöka en liten del av det...

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att..

 • Hämta och bearbeta information från olika källor, t.ex. litteratur och filmer
 • Göra naturvetenskapliga undersökningar och reflektera över dessa
 • Tala i olika sammanhang
 • Förstå olika typer av texter
 • Skriva olika typer av texter

 

Undervisningens innehåll

I detta tema arbetar vi med matematik, naturkunskap, samhällskunskap, svenska, bild, slöjd och hemkunskap. 

Vad?

 • Teorier om livets uppkomst
 • Näringskedjor
 • Ekosystem 
 • Vattnets kretslopp
 • Fältstudier
 • Metoder för att söka information
 • Strategier för att skriva olika texter
 • Informationssökning

Hur?

         På skolan: 

 • Lyssna på genomgångar
 • Låna böcker om livet i havet och vid strandkanten
 • Läsa faktatexter och svara på frågor inom ämnet
 • Skriva faktatexter 
 • Läsa och lyssna på olika typer böcker inom ämnet
 • Titta på filmer inom ämnet
 • Söka fakta på internet
 • Tillverka krabbspö
 • Tillagning av krabba
 • Skapande i bild

 

          Exkursioner: 

 

Detta kommer att bedömas - Din förmåga att...

 • Förstå och svara på frågor inom ämnet
 • Skriva faktatexter
 • Delta på exkursionerna
 • Göra naturvetenskapliga undersökningar
 • Delta på slöjden
 • Delta på hemkunskapen
 • Bidra till resonemang om livet i havet
 • Kunna medverka i att söka och granska information
 • Redovisa och tala i olika sammanhang

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • söka och värdera information från olika källor.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald enligt evolutionsteorin.
  NO  7-9
 • Näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  7-9
 • Ekosystem i närmiljön och hur växter och djur samspelar med varandra och med miljön. Fotosyntes och förbränning.
  NO  7-9
 • Vattnets kretslopp i naturen och samhällets vattenanvändning.
  NO  7-9
 • Människan beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.
  NO  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör naturvetenskap.
  NO  7-9
 • Fältstudier, experiment och sorteringar samt hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  7-9
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  7-9
 • .
  NO  7-9
 • .
  NO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  7-9
 • Jordytan och på vilket sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel skogsavverkning, jordbävning och vulkanutbrott. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  SO  7-9
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap.
  SO  7-9
 • Metoder för att söka information från olika källor. Hur man kan värdera, bearbeta och presentera information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  7-9
 • Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.
  Sv  7-9
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna.
  Sv  7-9
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Skiljetecken och stavningsregler.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika mottagare. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
  Sv  7-9
 • Alfabetisk ordning. Hur man hittar i innehållsförteckningar och ordböcker.
  Sv  7-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med stavningskontroll kan användas när man skriver.
  Sv  7-9
 • Digitala verktyg för kommunikation.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter, till exempel nyhetsartiklar, spelinstruktioner och recept. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  7-9
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
  Sv  7-9
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

NO Sv Hkk Sl Bl SO
Tema: Under ytan

Naturorienterande ämnen

 • NO   jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
 • NO   söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
 • NO   genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
 • NO   använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Evolutionsteorin
 • NO  7-9
Eleven medverkar också i resonemang om livets uppkomst och utveckling i enlighet med evolutionsteorin.
Eleven för också enkla resonemang om livets uppkomst och utveckling i enlighet med evolutionsteorin.
Eleven för också välutvecklade resonemang om livets uppkomst och utveckling i enlighet med evolutionsteorin.
Vattnets kretslopp
 • NO  7-9
Dessutom kan eleven bidra till resonemang om vattnets kretslopp och om samhällets vattenanvändning.
Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om vattnets kretslopp och om samhällets vattenanvändning.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade resonemang om vattnets kretslopp och om samhällets vattenanvändning.
Hämta information
Eleven kan medverka i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och för då enkla och delvis underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Fältstudier
 • NO  7-9
 • NO  7-9
Eleven kan medverka i att genomföra fältstudier och andra undersökningar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett delvis fungerande sätt och gör enkla dokumentationer av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett väl fungerande sätt och gör välutvecklade dokumentationer av arbetet och resultaten.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
 • NO  7-9
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.

Samhällsorienterande ämnen

 • SO   jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
 • SO   söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
 • SO   använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Fältstudier
 • SO  7-9
Eleven medverkar också i att genomföra fältstudier och ger något exempel på en process som formar och förändrar jordytan.
Eleven genomför också fältstudier på ett delvis fungerande sätt och ger exempel på processer som formar och förändrar jordytan.
Eleven genomför också fältstudier på ett väl fungerande sätt och ger exempel på processer som formar och förändrar jordytan.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
 • SO  7-9
 • SO  7-9
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.

Svenska

 • Sv   tala och samtala i olika sammanhang,
 • Sv   läsa, förstå och reflektera över olika texter,
 • Sv   skriva texter för olika syften och mottagare,
 • Sv   bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
 • Sv   söka och värdera information från olika källor.
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Samtala
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att på ett delvis fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att på ett väl fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Muntliga presentationer
 • Sv  7-9
Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra enkla muntliga presentationer.
Dessutom kan eleven planera och genomföra enkla muntliga presentationer på ett delvis fungerande sätt.
Dessutom kan eleven planera och genomföra enkla muntliga presentationer på ett väl fungerande sätt.
Använda verktyg
 • Sv  7-9
I arbetet med presentationerna medverkar eleven i att välja och använda några verktyg och digitala medier.
I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven några verktyg och digitala medier på ett delvis ändamålsenligt sätt.
I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven några verktyg och digitala medier på ett ändamålsenligt sätt.
Förståelse för texterna
 • Sv  7-9
Genom att svara på frågor, ställa egna frågor och återge delar av innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett delvis relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Skriva texter
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Eleven kan skriva texter med flera meningar och tydligt innehåll och bidrar till att anpassa texterna till mottagare och syfte. .
Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och viss anpassning till mottagare och syfte.
Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och god anpassning till mottagare och syfte
Strukturera texterna
 • Sv  7-9
Dessutom medverkar eleven i att strukturera texterna genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
Dessutom strukturerar eleven texterna på ett delvis fungerande sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
Dessutom strukturerar eleven texterna på ett väl fungerande sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
Skriva för hand & på dator
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och medverkar i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg.
Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett ändamålsenligt sätt.
Budskap & handling
 • Sv  7-9
Eleven kan också bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.
Eleven kan också föra enkla resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.
Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.
Hämta information
 • Sv  7-9
Eleven kan medverka i att hämta information från olika källor och medier och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information från olika källor och medier och för då enkla och delvis underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information från olika källor och medier och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: