Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva PM

Skapad 2016-08-28 10:04 i Skiljeboskolan Västerås Stad
Grundskola 9 Svenska
Du ska få lära dig att skriva en vetenskaplig och forskande text om ett problem och utifrån det göra reflektioner och dra egna slutsatser. Sedan ska du med egna ord presentera lösningar på problemet. Du ska helt enkelt skriva ett PM.

Innehåll

Du ska forska om ett land i Afrika och redogöra för ett problem som ska lösas, t ex ett miljöproblem. Utifrån problemställningen ska du föreslå åtgärder för en lösning. Du ska på det sättet lära dig att skriva en vetenskaplig text och att skilja mellan dina forskningsresultat och dina egna åsikter. Du ska sedan låna in ditt PM som ett förslag på problemet. Till stöd för arbetet får du en bifogad mall du med fördel kan följa.

Uppgifter

 • Skriva PM

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Skriva PM

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
 • Sv  E 9
 • Sv  E 9
Eleven kan läsa sakprosatexter genom att använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.Genom att sammanfattningar av olika texters innehåll med koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Tolka & resonera om budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra underbyggda resonemang om framträdande budskap i olika verk.
Söka, välja ut och sammanställa
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningar
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: