Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2016-08-28 10:35 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Medeltiden - - År 1050-1523. Från Svea rikets grundare Birger Magnusson (Birger Jarl) till Gustav Vasa, Vasatidens start.
Grundskola 5 Historia
Under Medeltiden blir Sverige ett land, dör mängder av människor i pesten, gör kristendomen sitt intåg i Sverige och får barn inte leka med vem de vill...

Innehåll

Förmågor:

Under arbetsområdet kommer du att få träna följande förmågor:

 • Den analytiska förmågan (genom att beskriva orsaker och konsekvenser av händelser, se likheter och skillnader samt för- och nackdelar)
 • Den kommunikativa förmågan (genom att samtala och diskutera händelser, genom att redogöra för dina kunskaper och redovisa dem i ett individuellt arbete)
 • Den begreppsliga förmågan (genom att lära dig nya ord och begrepp samt kunna använda dem i olika sammanhang)
 • Procedurförmågan (genom att söka, samla, sortera och kritiskt granska information, samt genom att fundera över olika källors användbarhet och trovärdighet)
 • Den metakognitiva förmågan (genom att tolka och värdera, fundera och anpassa arbetet efter sammanhanget)

Arbetssätt:

Under perioden kommer vi att:

 • se på filmer.
 • ha gemensamma diskussioner.
 • lyssna på genomgångar.
 • läsa i faktaböcker.
 • redovisa kunskaperna i ett individuellt arbete, enskilt eller tillsammans med en kamrat.

Mål:

Du ska kunna följande om Medeltiden:

 • Under vilken period Medeltiden varade
 • Hur Sverige kristnades, samt kyrkans betydelse och makt över människorna
 • Hur livet i klostren fungerade
 • Berätta om några viktiga och betydelsefulla personer
 • Hur länder och städer växte fram
 • Något om brott och straff
 • De fyra stånden och vad de innebar
 • Vad Hansan var
 • Berätta om Digerdöden

 

 

Uppgifter

 • Medeltiden

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Medeltiden

>>>
>>>
>>>
>>>
Faktakunskaper och begrepp
Jag har vissa grundläggande kunskaper och kan med viss hjälp redogöra för fakta om medeltiden. Jag behöver hjälp för att sätta in vissa historiska namn och begrepp i ett sammanhang.
Jag kan beskriva och förklara fakta, namn och begrepp som hör till ämnet. Jag kan sätta in fakta i ett sammanhang.
Jag kan beskriva och förklara fakta, namn och begrepp som hör till ämnet med egna ord. Jag använder mina kunskaper i flera sammanhang.
Jag kan beskriva och förklara fakta, namn och begrepp som hör till ämnet med egna ord på ett utvecklat sätt. Jag använder kunskapen i flera olika sammanhang.
Analysförmågan
(att se likheter och skillnader, reflektera, jämföra och dra slutsatser utifrån det du läst, sett och hört)
Jag kan, med hjälp, berätta och göra reflektioner samt göra enkla jämförelser mellan medeltiden och andra historiska perioder.
Jag reflekterar, gör jämförelser och kan, med viss hjälp, dra slutsatser kring livet på medeltiden
Jag kan göra reflektioner och motivera mina åsikter utifrån fakta. Jag gör jämförelser och drar egna slutsatser.
Jag reflekterar, jämför och drar slutsatser genom att använda olika källor. Jag använder faktakunskaper/erfarenheter och visar att jag kan ifrågasätta egna och andras åsikter
Procedurförmågan
(att söka information, värdera källor och kritiskt granska)
Jag kan söka och samla information om medeltiden med hjälp av instruktioner
Jag kan välja och sortera information om medeltiden med hjälp av instruktioner.
Jag kan ganska självständigt söka och använda mig av information om medeltiden.
Jag kan självständigt söka, använda och kritiskt granska information från olika källor om medeltiden.
Samtala och diskutera
(att argumentera och diskutera, uttrycka egna åsikter och kunskaper, att lyssna på och respektera andras åsikter)
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att svara på enkla och konkreta frågor om medeltiden.
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara enkla frågor om medeltiden.
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara frågor samt ställa följd-frågor om medeltiden.
Jag deltar i samtal och diskussioner om medeltiden på ett sätt som för samtalet framåt. Jag lyssnar på andras åsikter och använder mig av dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: