Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 5

Skapad 2016-08-28 18:19 i Långåsskolan Falkenberg
Vi kommer att träna vidare på att tala, samtala, läsa, skriva och lyssna på olika sätt.
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska

Alla ler på samma språk. ~ Okänd. Vissa saker missförstås nästan aldrig men oftast gäller det att kunna uttrycka sig med mer än en min. Vi kommer att träna vidare på att tala, samtala, läsa, skriva och lyssna på olika sätt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleverna ska utveckla förmågan att:

 • samtala och diskutera tillsammans med sina klasskamrater.
 • läsa med fllyt, både högt och tyst, texter som är anpassade till sin ålder.
 • återberätta budskap och handling i böcker och faktatexter skrivna för barn samt reflektera över texterna.
 • skriva olika typer av texter och känna till det som är typiskt för dessa (berättande-, beskrivande-, förklarande-,instruerande och argumenterande texter.) 
 • skriva meningar som ger ett flyt i texten.
 • använda enkla miljö- och personbeskrivningar.
 • urskilja och följa språkliga normer.
 • träna på att lyssna och återberätta vid olika samtalssituationer.
 • träna på att göra muntliga presentationer.
 • värdera olika källor

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att:

 • uttrycka dig i tal och skrift.
 • läsa olika texter och förstå dem.
 • skriva och känna igen olika typer av texter.
 • urskilja och följa språkliga normer.
 • värdera källor.

Jag bedömer detta i samband med att du:

 • talar, diskuterar och samtalar om olika saker i mindre eller större grupper.
 • återberättar böcker och texter samt reflekterar över dessa.
 • gör läsförståelseövningar.
 • skriver olika typer av texter.
 • skriver texter med person-och miljöbeskrivningar.
 • arbeta med och använder dig av språkliga normer när du skriver egna texter.
 • få kännedom om några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • arbetar med källkritik i olika ämnen.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6
  De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
 • Sv  E 6
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få tillfälle att träna på detta t.ex. i  samband med:

 • läsa böcker och olika texter i skolan samt samtala kring dessa.
 • gruppdiskussioner.
 • göra bokrapporter, både muntliga och skriftliga.
 • arbeta med läsförståelse på olika sätt.
 • få kunskap om samt träna på att skriva olika typer av texter som innehåller bl.a. person- och miljöbeskrivningar.
 • träna på att använda skrivregler.
 • se på programmet Lilla Aktuellt, lyssna och diskutera.
 • muntliga presentationer i grupp.
 • övningar i källkritik.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: